Naše vyjádření k TOPEK – OIL.cz

Naše vyjádření k TOPEK – OIL.cz

Vyjádření spolku k návrhu aktualizace bezpečnostního programu objektu daňového skladuprovozovatele TOPEK – OIL.cz, a.s., na adrese S. K. Neumanna 2816, 530 02 Pardubice

K předloženému návrhu podáváme toto vyjádření:Bereme na vědomí, že prostým algebraickým vyjádřením určitých čísel a opakování zažitýchfloskulí v textu bezpečnostního programu může vést k závěru, že "Rizika související s činnostíTOPEK-Oil.cz,a.s. pro občanskou obytnou zástavbu v okolí objektu jsou přijatelná."Dle našeho názoru nejsou, neboť největší riziko vzniku havárie je vlivem selhání lidského faktoru.To nelze nijak dobře ošetřit. V Černobylu byli všichni zaměstnanci také proškoleni.Objekt daňového skladu je uprostřed obytné zástavby, obklopen železničním koridorem, kde jsoupřeváženy nebezpečné hořlavé a výbušné látky a souběžnou silnicí č. I/36, která slouží částečně jakoobchvat města od hlavního nádraží.Areál sloužil v minulosti jako záložní zdroj pro pardubickou teplárnu pro skladování mazutu atěžkého topného oleje, hořlavin IV. třídy, zatímco nyní je využíván pro hořlavinu III. třídy spodstatně nižším bodem vzplanutí.Topení mazutem včetně výstavby nádrží bylo zahájeno v roce 1970. Od 15.4.1994 bylo topenímazutem nahrazeno zemním plynem. Před r. 2000 provoz zastaven, teplárna změněna na záložníteplárenský zdroj.Tento areál, provozované zařízení a technické vybavení neprošlo za dobu působení jako celní sklad odr. 2010 významnými nebo zásadními změnami, průběžně jsou prováděny pouze takové úpravy, kterépřímo souvisí s požadavky legislativy v oblasti ekologie (vybavení stáčecích míst, skladovánínebezpečných látek, třídění odpadů atd.) a platných předpisů pro provoz daňového skladu.Znamená to,že nádrže a zařízení jsou 50let staré.Jsme přesvědčeni o tom, že skladovací nádrže a jejich zabezpečení neodpovídá stavu uváděném vbezpečnostním programu.Jsme toho názoru, že zmiňované havarijní jímky skladovacích venkovních nádrží nesplňují podmínkynepropustnosti, na nádržích není zmiňované chladící skrápěcí zařízení, areál nádrží je volně přístupnýze souvisejícího parkoviště hotelu.Z těchto důvodů navrhujeme, aby orgán státní správy ověřil před rozhodnutím o bezpečnostnímprogramu daňového skladu skutečnou situaci v daném území a posoudil správně všechny aspekty,která vyplývají z jeho lokalizace. Dle našeho názoru není v souladu s veřejným zájmem umístěnískladu uprostřed obydlené zástavby, hlavním problém jsou dle našeho názoru nadzemní skladovacínádrže a to z důvodů uvedených výše stejně jako provoz železničních a automobilových cisteren.


Ing. Jan Linhart předseda