Odvolání proti rozhodnutí, kterým byl vydán závěr zjišťovacího řízení k záměru „Terminál JIH, kód záměru PAK873"

Odvolání proti rozhodnutí, kterým byl vydán závěr zjišťovacího řízení k záměru „Terminál JIH, kód záměru PAK873

Odvolání proti rozhodnutí, kterým byl vydán závěr zjišťovacího řízení k záměru Terminál JIH, kód záměru PAK873"

Zelené pro Pardubicko, z.s. 

Krajský úřadPardubického krajeOŽPZ - oddělení integrované prevence

 „Terminál JIH“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

1. Nesprávnost přístupu OŽP

Nesprávnost přístupu OŽP se prolíná celým obsahem Rozhodnutí. Jak bude rozvedeno dále v tomto odvolání, OŽP u mnoha otázek rezignoval na svoji povinnost přezkoumat, zda záměr byť potencionálně může mít vliv na životní prostředí a pochybnosti neřešil.

2. Porušení zásad rovného postavení dotčených osob a nestrannosti

Rozhodnutí zjevně straní záměru na úkor vyjádření veřejnosti. OŽP v Rozhodnutí nekriticky přejímá prakticky veškeré, byť veřejností kvalifikovaně zpochybněné závěry a vstupní informace Oznamovatele a staví na nich své závěry, zatímco naopak prakticky veškeré informace a námitky z vyjádření veřejnosti OŽP bagatelizuje či se jimi vůbec nezabývá, přičemž tak činí bez odpovídajícího zdůvodnění. Jak vyplývá z mnoha případů popsaných dále v odůvodnění odvolání, kontrast přístupu OŽP k Oznamovateli a veřejnosti je do očí bijící a znepokojující.

Nerovný přístup OŽP k argumentům stran navozuje silný dojem jeho podjatosti ve prospěch Oznamovatele a budí nedůvěru veřejnosti k nezávislosti správního rozhodování.

3. Nepřezkoumatelnost závěrů Rozhodnutí

Zdůvodnění prakticky veškerých závěrů Rozhodnutí je zcela strohé. Je to patrně způsobeno nedostatkem argumentů pro celkový závěr rozhodnutí o tom, že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí. Ve svém důsledku to však vede k nepřezkoumatelnosti Rozhodnutí, které obsahuje celou řadu závěrů, u nichž není zřejmé, jak k nim OŽP dospěl.

Nepřezkoumatelnost závěrů Rozhodnutí vyplývá rovněž ze skutečnosti, že OŽP ve vztahu k žádnému ze zkoumaných parametrů záměru neprovedl výklad pojmu „významný“ vliv na životní prostředí. Není tak zřejmé, s čím zjištěné vlivy záměru poměřoval, jestliže významný vliv záměru na životní prostředí neshledal. Jeho závěry jsou tak i z toho důvodu nepřezkoumatelné.

4. Absence posouzen vlivů na obyvatelstvo

Rozhodnutí nebere v potaz novelizaci Zákona účinnou od 1. 11. 2017, která rozšířila rozsah posuzování dle § 2 Zákona a po níž by správní orgány nově měly posuzovat i vlivy záměru na obyvatelstvo, což je širší pojem než veřejné zdraví. Vliv záměru na obyvatelstvo totiž zahrnuje i posuzování otázky blaha obyvatelstva, kterou se OŽP ani vzdáleně nezabýval (srov. bod 5, 19 preambule směrnice EP a R 2011/92/EU). Otázka blaha se přitom neomezuje na kontrolu naplnění technických norem ve vztahu k ochraně veřejného zdraví, ale jedná se o pojem blízký pojmu pohoda bydlení.

Odvolatel, který reprezentuje zájmy místního obyvatelstva vznesl mnoho dokladů toho, že záměr bude mít negativní vliv na blaho jednotlivců i celého společenství městské části Dukla, zejména ve vztahu ke zvýšenému hluku, znečištění a dopravě nebo k narušení atmosféry klidné městské oblasti. Otázkou obecného blaha či pohody bydlení se však OŽP v rozporu s novelizovaným Zákonem vůbec nezabýval.

Odůvodnění odvolání je dále členěno podle kapitol odůvodnění Rozhodnutí (podle reakcí na jednotlivé připomínky vyjádření dotčené veřejnosti - Zelená pro Pardubicko z.s., ze dne 31. 7. 2020.)

1.Materiál se skládá ze základního dokumentu a řady příloh (studií a průzkumů). Základní dokument je kompilace příloh. Tato kompilace je místy doplněna informacemi, které nejsou ničím podložené. Celý mnohastránkový dokument je vykonstruovaný nad jediným číslem z celého projektu (!), tj. denní průměr parkujících vozidel (tedy cca 1000/den). Není uvažován denní průběh, roční průběh, vytíženost parkovacích ploch (možná místa nebudou stačit, potom tam bude bloudit více aut). Naprosto chybí změnová statistika a agregované shrnutí, což si čitatel musí pracně vytvářet sám.Toto rozhodně není subjektivní pohled, ale fakt. Oznamovatel se ve studii rozhodně neodvolává na žádné zkušenosti.

Vyprodukovat tolik stránek z jediného čísla je spíš úsměvné a zavádí to manipulací.

2. a 3.Odůvodnění Rozhodnutí vůbec neodpovídá na připomínku v bodě 1. a pouze opakuje závěry ze studie. Zdá se, že hodnotitel vůbec nepochopil připomínku.

4.Dle hodnotitele bude s odpady nakládáno podle zákona. Jsou snad v projektu místa, kde se nebude postupovat podle zákona? Dále podle hodnotitele budou podrobnější údaje známy v následném řízení. My jsme však nepožadovali podrobné údaje, ale pouze horní odhady. V tuto chvíli nejsou žádné odhady.

5.Souhlasíme, že imisní příspěvek benzo(a)pyrenu vyvolaný záměrem nebude významný, ale nějaký bude (vzhledem k hraničním hodnotám).

6. a 7.KHS nemá připomínky, ale předpokládá, že hlukové limity budou dodrženy. A patrně dodrženy budou vzhledem ke způsobu určování limitů. Proto asi nevadí, že studie na odhadovanou akustickou zátěž je přesné zpracování velkého množství nepřesných čísel.

8.Nechceme detailní parametry odlučovače, ale alespoň základní parametry pro posouzení věrohodnosti dekontaminace dešťové vody. To jistě má dopad na životní prostředí-

11. a 12.Ano, je uvedeno, že bude náhrada zeleně a stromů. Není konkretizováno, vhodné prostory v lokalitě nejsou.

14.Předložený záměr příjezdů do parkovacího domu je navržen jednovariantně. Předkladatel vůbec neposoudil možnost využití připravovaného sjezdu ze silnice I/37.

Vyjádření hodnotitele: Oznamovatel nemá povinnost předkládat navrhovaný záměr ve více variantách.

15.Záměr nepředpokládá využití prvků zelenomodré infrastruktury např. zelené stěny nebo zásobování objektu elektřinou z fotovoltaických panelů.

Vyjádření hodnotitele. Tato síť prvků budovaných v harmonii s přírodou, nemá dle názoru příslušného úřadu v místě záměru své opodstatnění.

Vyjádření hodnotitele k bodům 14. a 15. ponecháváme bez komentáře

„Terminál JIH“
nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Odůvodnění:

Příslušný úřad obdržel dne 25. 6. 2020 podle ust. § 6 odst. 1 zákona oznámení záměru „TerminálJIH“, zpracované dle přílohy č. 3 zákona.Oznámení záměru zpracoval Ing. Pavel Cetl, odborně způsobilá osoba pro zpracovánídokumentace a posudku na základě rozhodnutí MŽP pod čj. 1713/209/OPVŽP/97 a rozhodnutíMŽP o prodloužení autorizace 46325/ENV/06 a 2466/ENV/16.Příslušný úřad po posouzení obsahu oznámení záměru zpracovaného podle přílohy č. 3 zákonadospěl k závěru, že oznámení splňuje všechny náležitosti.Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona naměstský obvod Pardubice V a Pardubický kraj.

Příslušný úřad vymezil dotčené orgány podle ust. § 3 písm. e) zákona na Úřad městského obvodu Pardubice V, Magistrát města Pardubic, Krajský úřad Pardubického kraje, Krajskou hygienickoustanici Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Českou inspekci životního prostředí, oblastníinspektorát Hradec králové.Příslušný úřad zaslal dne 29. 6. 2020 pod čj. KrÚ 48460/2020/OŽPZ/PP informaci o oznámenís žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistilzveřejnění informace o oznámení podle ust. § 16 zákona. Informace o oznámení byla vyvěšena naúřední desce Pardubického kraje dne 1. 7. 2020 a byl podle ust. § 6 odst. 7 zákona stanoven termín31. 7. 2020 pro možnost veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených orgánů a dotčených územníchsamosprávných celků zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu. Rovněž bylooznámení záměru zveřejněno v informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA(http://www.cenia.cz) a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/EIA), kódzáměru PAK873.Příslušný úřad v souladu s § 7 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměrmůže mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona.Základní údaje o záměru dle § 7 odst. 6 zákona:Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:Záměr „Terminál JIH“ je zařazen podle přílohy č. 1 k zákonu pod bod 109 – Parkoviště a garážes kapacitou od 500 míst parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.Kapacita (rozsah) záměru:Záměrem je novostavba objektu parkovacího domu se šesti nadzemními podlažími a jednímpodzemním podlažím. Parkovací dům je určen pro parkování osobních vozidel a zároveň budesloužit jako zázemí pro řidiče MHD. Součástí objektu je i propojovací můstek na novou lávku přesnádraží.· plocha podlaží 3 117 m2· obestavěný prostor 57 500 m3· užitková plocha 18 657 m2· počet nadzemních podlaží 6· celkový počet stání pro osobní automobily: 565, z toho:
auta na LPG a CNG 47 místelektromobily 21 místklasické (nafta, benzin) 497 míst
· celkový počet stání pro motocykly: 11· celkový počet stání pro jízdní kola (v exteriéru I.NP): 106Ve vstupním podlaží je umístěno zázemí obsluhy parkovacího domu, zázemí řidičů MHD a zázemícestujících MHD. Menší část plochy vstupního podlaží bude určena ke komerčním účelům(cca 120 m2).Umístění záměru:Kraj Pardubický, obec Pardubice, k. ú. Pardubice.Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:Záměr je navržen do prostoru navazujícím na stávající komerční zónu. V okolí již existuje několikkomerčních areálů a na volných plochách lze postupně očekávat rozvoj dalších komerčních aktivitpředevším výrobního charakteru. Na ploše západně od záměru probíhá realizace výrobně-
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.administrativního objektu společnosti Enteria a.s., areálu prodejny stavebnin DEK a skladový areálPeugeot.Parkovací dům přiléhá svou severní a východní stranou k ulici K Vápence. Jižním a západnímokrajem navazuje na další areály a pozemky určené ke komerčnímu využití. Pro dopravní napojeníuvedeného území se využívá ulice K Vápence napojená na ulici Pražskou a ulici Teplého. Nejbližšíobytná zástavba se nachází severně a jižně od záměru a je od budoucí plochy záměru vevzdálenosti více jak 200 m. Obytná zástavba se záměrem přímo nesousedí. Z hlediska možnékumulace vlivů na životní prostředí připadá v úvahu především záměrem vyvolaná automobilovádoprava na ulici K Vápence a běžný provoz výše zmíněných areálů.Stručný popis technického a technologického řešení záměru:Záměrem je vybudování objektu parkovacího domu se zázemím pro uživatele a se zázemím prořidiče a cestující MHD, kteří budou využívat vlakovou či autobusovou dopravu v kombinacis individuální dopravou.Záměr je členěn na stavební objekty:SO.01 – Terminál JIH – Novostavba Terminálu JIH o šesti nadzemních podlažích a jednompodzemním, které však nezaujímá plochu celého podlaží. Skeletová železobetonová monolitickákonstrukce o půdorysu 59,9 x 62,8 m je zastřešena plochou střechou s atikou ve výšce 17,5 m.Strojovny výtahů mají zastřešení ve výšce 20,4 m, opláštění ze železobetonových panelů.Půdorysná plocha nového terminálu je 3169,2 m2
. Terminál je výškově rozdělen na dvě sekce.
Součástí objektu Terminálu je i propojovací můstek na novou lávku přes nádraží.SO.02 – Přípojka kanalizace pro Terminál JIH – Nová přípojka kanalizace Terminál JIH DN200,délky 6,2 mSO.03 – Přípojka vodovodu pro Terminál JIH – Nová vodovodní přípojka HDPE d63x5,8 (DN50),délky 8,9 mSO04 – Přípojka elektro pro Terminál JIH – Nová přípojka pro novostavbu TermináluSO.05 – Komunikace – Oprava stávající komunikace v ulici K Vápence a úprava stávající křižovatkyPražská a TepléhoSO.06 – Chodníky – Nové chodníky pro pěší a cyklisty v ulici K Vápence a křižovatky Pražskáa TepléhoSO.07 – Světelná signalizace – Světelná signalizace na křižovatce Pražská a TepléhoSO.08 – Trafostanice – Nová kiosková trafostanice na ulici K VápenceSO.09 – Nakládání s dešťovou vodou – Zasakovací objekt s retenčním jezírkemVypořádání obdržených vyjádření:Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen KHS), ze dne31. 7. 2020 pod čj. KHSPA 12189/2020/HOK-Pce:KHS nemá k předloženému oznámení záměru námitky a nepožaduje záměr dále posuzovat podlezákona.Hodnocení příslušného úřadu – Bez komentáře.Česká inspekce životní ho prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové (dále jen ČIŽP), ze dne13. 7. 2020 pod č. j. ČIŽP/45/2020/4967:Bez připomínek.
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.Hodnocení příslušného úřadu – Bez komentáře.Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 17. 7. 2020, podčj. KrÚ 49136/2020/OŽPZ/PP:Bez připomínek.Hodnocení příslušného úřadu – Bez komentáře.Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, ze dne 13. 7. 2020 pod čj. OŽP/70780/20/LO:Oddělení odpadů a ovzduší: Z hlediska nakládání s odpady podle § 79 odst. 4 zákonač. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů bude předkládaný záměrvyžadovat vydání závazného stanoviska k umístění stavby/povolení stavby.Hodnocení příslušného úřadu – Bude řešeno v následném územním/stavebním řízení.Oddělení ochrany přírody a oddělení vodního hospodářství: Bez připomínek.Hodnocení příslušného úřadu – Bez komentáře.Vyjádření dotčené veřejnosti:a) Zelená pro Pardubicko z.s., ze dne 31. 7. 2020K předloženému záměru byly vzneseny tyto připomínky (citace):1. Materiál se skládá ze základního dokumentu a řady příloh (studií a průzkumů). Základnídokument je kompilace příloh. Tato kompilace je místy doplněna informacemi, které nejsouničím podložené. Styl kompilace způsobuje částečnou nesrozumitelnost dokumentu. Vyplatí senejprve nastudovat přílohy a teprve potom se začít věnovat základnímu dokumentu, což jsoupředevším vykopírované části příloh bez nějaké invence. Celý mnohastránkový dokument jevykonstruovaný nad jediným číslem z celého projektu (!), tj. denní průměr parkujících vozidel(tedy cca 1000/den). Není uvažován denní průběh, roční průběh, vytíženost parkovacích ploch(možná místa nebudou stačit, potom tam bude bloudit více aut). Naprosto chybí změnovástatistika a agregované shrnutí, což si čitatel musí pracně vytvářet sám.Hodnocení příslušného úřadu – Subjektivní pohled na zpracování oznámení. Oznámení splňujevšechny náležitosti dané přílohou č. 3 zákona. Oznámení bylo zpracováno držitelem autorizacev oblasti posuzování vlivů na životní prostředí. Autorizovaná osoba je oprávněna k tomu, abyposoudila, jaký vliv bude mít daný záměr jak na životní prostředí, tak na obyvatelstvo. Přizpracování oznámení vychází z konkrétních údajů o záměru získaných od oznamovatele,přihlíží k jeho umístění v území a využívá rovněž svých zkušeností získaných z dosavadnípraxe.2. Z denního průměrného čísla příjezdů a odjezdů nelze udělat závěry o vlivu na dopravníinfrastrukturu. Nájezdy budou v konkrétních hodinách, chybí jejich simulace v čase. Zřejměje předpokládán rovnoměrný příjezd aut v průběhu celého dne, což logicky není možné.Odjezdy a příjezdy se budou kumulovat v určitých hodinách.3. Dopravní nároky a případná omezení během stavby jsou odbyty odhadem 30 příjezdůnákladních vozidel denně. Mimochodem ani tato hodnota není malá (v průměru každýchpatnáct minut jede náklaďák).Hodnocení příslušného úřadu (pro body 2. a 3.) – Nároky na dopravní infrastrukturu jsou řešenyv kapitole B.II.4. a C.II.10. oznámení. Intenzita dopravy na komunikacích I/2, I/37 a II/322 bylapřevzata z podkladů Ředitelství silnic a dálnic ČR a.s. a pochází ze sčítání v roce 2000 a 2016.Pomocí koeficientů růstu dopravy byla přepočtena na aktuální rok. Intenzity dopravy na ostatníchkomunikacích v lokalitě byly zjištěny dopravním průzkumem prováděným Atelierem DPK pro
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.potřeby projektu. Objem generované dopravy byl zpracován rovněž Ateliérem DPK. Intenzitydopravy v roce 2000 byly získány pomocí reverzních koeficientů růstu dopravy. Intenzityautomobilové dopravy byly rozděleny do kategorií: osobní vozidla, nákladní vozidla a nákladnísoupravy. Výpočty výhledového stavu po realizaci záměru jsou zpracovány pro rok 2023. Akustickýmodel pracuje s hodnotami ročního průměru denních intenzit. Vše je uvedeno v hlukové studii,která byla součástí oznámení.4. Není znám odhad množství odpadů během stavby a ani z následného provozu. Jak budes odpadem ze stavby nakládáno? Konstatování „podle zákona“ je nekonkrétní.Hodnocení příslušného úřadu – Se vznikajícím odpadem musí být nakládáno podle zákonač. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,tzn., že bude zajištěn prostor pro soustřeďování odpadů vzniklých v průběhu výstavby. Předpředáním odpadů oprávněné osobě budou odpady shromažďovány utříděné podle jednotlivýchdruhů a kategorií. Odstraňování těchto odpadů bude provádět oprávněná firma. Podrobnější údajeo množství odpadů budou známy v následném řízení, ke kterému příslušný obecní úřad obces rozšířenou působností vydává závazné stanovisko podle ust. § 79 odst. 4 písm. b) zákonač. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.5. Rozptylová studie ukazuje, že už současný stav ovzduší není ideální. V případě tuhých látekfrakce PM2,5 a benzo(a)pyrenu jsou překročeny pětileté limity. Provoz terminálu přinese dalšízvýšení imisí v lokalitě.Hodnocení příslušného úřadu – Podle rozptylové studie zpracované Ing. Pavlem Cetlem v červnu2020 pětiletý průměr průměrné roční koncentrace škodliviny benzo(a)pyrenu v posuzované lokalitědosahuje do 1,15 ng.m-3
, imisní limit 1 ng.m-3
tedy je překročen. Příspěvek průměrné ročníkoncentrace benzo(a)pyrenu vyvolaný samotným záměrem v zájmovém území dosahuje v případěpříjezdu pouze po ul. K Vápence hodnoty do 0,007 ng.m-3
. V případě využití také sjezdu z I/37
dosahují příspěvky hodnoty do 0,006 ng.m-3
. Imisní příspěvek souběhu provozu záměru a ostatníchpřipravovaných záměrů dosahuje v případě příjezdu pouze po ul. K Vápence u průměrné ročníkoncentrace benzo(a)pyrenu hodnoty do 0,012 ng.m-3
. V případě využití také sjezdu z I/37 dosahují
příspěvky hodnoty do 0,011 ng.m-3
. Imisní příspěvek benzo(a)pyrenu vyvolaný samotným záměrem
je tedy velmi nízký, nedosahuje hodnoty 1% imisního limitu.V blízkosti navrhovaného záměru dosahuje stávající imisní zátěž PM2,5 průměrné roční koncentracedo 21,5 μg.m-3
, tedy pod hodnotou limitu (LVr = 25 μg.m-3
). Příspěvek průměrné roční koncentracePM2,5 vyvolaný samotným záměrem v zájmovém území dosahuje v případě příjezdu pouze po uliciK Vápence hodnoty do 0,18 μg.m-3
. V případě využití také sjezdu z I/37 dosahují příspěvky hodnoty
do 0,16 μg.m-3
. Imisní příspěvek souběhu provozu záměru a ostatních připravovaných záměrůdosahuje v případě příjezdu pouze po ul. K Vápence u průměrné roční koncentrace PM2,5 hodnotydo 0,55 μg.m-3
. V případě využití také sjezdu z I/37 dosahují příspěvky hodnoty do 0,45 μg.m-3.
Imisní příspěvek vyvolaný provozem hodnoceného záměru je tedy poměrně nízký.Vzhledem k výše uváděným hodnotám stávající imisní zátěže lze konstatovat, že provozvýznamným způsobem nebude neovlivňovat kvalitu ovzduší ve svém okolí a nebude způsobovatvznik nových nadlimitních stavů.6. Akustická studie také ukazuje na současný hraniční stav. V některých oblastech musí býtvyužita korekce limitů. Aby mohla být využita korekce je ve studii vypočtena hluková zátěžroku 2000. Zpětný výpočet hlukové zátěže roku 2000 je překvapením, že byly hodnoty vyššínež dnes.7. U hlukové zátěže pak překvapivě na některých místech dochází ke zlepšení situace poprojektu. Tuto část porovnání ve studii proto nelze považovat za relevantní.
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.Hodnocení příslušného úřadu (pro body 6. a 7.) – V akustické studii a jeho dodatku byl posuzovánvliv navýšení dopravy na přilehlých pozemních komunikacích po vybudování záměru, s ohledem nanejbližší stávající chráněné venkovní prostory staveb. Výpočet byl proveden pro rok 2000 a výhledv roce 2023 po dokončení záměru. Dle výsledků výpočtu je u nejohroženějších chráněných objektůmožné přiznat hygienický limit s korekcí na starou hlukovou zátěž ve výši 70/60 dB. Na žádnéz komunikací není vydáno časově omezené povolení. U žádného z dotčených objektů nedocházík prokazatelnému zvýšení hlukových ukazatelů, hygienické limity jsou na všech úsecích dodrženy.
KHS, která je kompetentní k posouzení vlivů hluku, ve svém vyjádření čj. KHSPA 12189/2020/HOK-Pce, ze dne 31. 7. 2020 nemá k záměru připomínky. KHS dne 11. 5. 2020 pod čj. KHSPA
4449/2020/HOK-Pce vydala souhlasné závazné stanovisko k projektové dokumentaci k územnímuřízení „Terminál JIH, Pardubice“ bez připomínek.8. Dešťová voda bude kontaminována tzv. lehkými kapalinami. Jaké parametry bude mítodlučovač LK? Jak bude s odloučenými kapalinami, které budou především ropnéhocharakteru, nakládáno?Hodnocení příslušného úřadu – Řešení detailních parametrů odlučovače ropných látek není účelemzjišťovacího řízení.9. Technologická voda není požadována. Na stavbu není potřeba žádná voda? V následnémprovozu bude jistě docházet k úklidu a čištění. Jaká voda bude použita a jak budes použitou vodou nakládáno?Hodnocení příslušného úřadu – Požadavky na množství technologické vody jsou v oznámeníurčeny orientačně, kapitola B.II.2. Voda oznámení. Konkrétní hodnoty budou stanoveny v dalšímstupni projektové dokumentace.10. Byl proveden dendrologický a zoologický průzkum. Tento průzkum nedal žádné stanovisko,jenom zmapoval stav. Je zřejmé, že 35 stromů v dané oblasti má z hlediska životníhoprostředí významnou hodnotu. Toto hodnocení chybí.Hodnocení příslušného úřadu – Dendrologický průzkum vyhodnotil 8 stromů, doporučenýchk odstranění. V části C.II.7. je popsán stav těchto stromů.11. V dokumentaci je uvedeno, že dojde k sadové úpravě a mají vzniknout nové zelené plochy.Je velmi nevěrohodné, že dojde k nahrazení nějakých „betonových“ částí v oblasti zelení.V dokumentu místo není označené a vytváří to dojem toto téma odbýt.12. Budou provedeny náhradní výsadby stromů. Jaká bude adekvátní náhrada? Ve kteréoblasti? Význam a hodnota současných dřevin jsou ignorovány.Hodnocení příslušného úřadu (pro body 11. a 12.) – Podél ulice K Vápence se předpokládárealizace zelených ploch (celkem 1 062 m2
) a bude zde provedena náhradní výsadba stromů.
V kapitole C.II.7. je zhodnocen stav jednotlivých stromů určených ke kácení.13. V dokumentu není jediné vyjádření, jestli bude brán zřetel na případné hnízdící ptáky a jinéživočichy. Pouze je okopírován text z průzkumu.Hodnocení příslušného úřadu – Zoologický průzkum je součást oznámení. Ze zoologickéhoprůzkumu vyplývá, že stromy v ulici K Vápence jsou stálým biotopem nejméně 4 ptačích druhů, a toholuba hřivnáče, rehka domácího, straky obecné a sýkory koňadry, přičemž u holuba hřivnáče(2 páry) a straky obecné (1 pár) bylo prokázáno aktuální hnízdění na předmětných stromech. Pokudby měly být stromy pokáceny v hnízdním období (cca od 15. 3. do 30. 7. kalendářního roku) jek jejich pokácení nutné mimo jiné stanovení odchylného postupu dle § 5b zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. To však není předmětem zjišťovacího řízení, kácenístromů bude řešeno samostatně.
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.14. Předložený záměr příjezdů do parkovacího domu je navržen jedno variantně. Předkladatelvůbec neposoudil možnost využití připravovaného sjezdu ze silnice I/37.Hodnocení příslušného úřadu – Oznamovatel nemá povinnost předkládat navrhovaný záměr vevíce variantách. Podle rozptylové studie zpracované Ing. Pavlem Cetlem v červnu 2020 bylyprovedeny výpočty imisních příspěvků NO2, PM10, PM2,5, benzenu a benzo(a)pyrenu z dopravy, kdebyl proveden výpočet pro dvě varianty dopravního napojení. První varianta zvažovala obsluhuareálů přes ulici K Vápence, druhá varianta zvažovala zprovoznění sjezdu ze silnice I/37, a tedyvyužívání obou příjezdových tras.15. Záměr nepředpokládá využití prvků zelenomodré infrastruktury např. zelené stěny nebozásobování objektu elektřinou z fotovoltaických panelů.Hodnocení příslušného úřadu – Tato síť prvků budovaných v harmonii s přírodou, nejčastěji veměstech pro řešení urbanistických a klimatických problémů nemá dle názoru příslušného úřaduv místě záměru své opodstatnění.b) Město na kole, z.s., ze dne 30. 7. 2020K předloženému záměru byly vzneseny tyto připomínky (citace):1. Záměr vzhledem ke své kapacitě a účelu vyvolá indukovanou dopravu (dle oznámenízáměru 998 osobních automobilů za den) včetně negativních vlivů tohoto provozu na životníprostředí.Hodnocení příslušného úřadu (pro body 2. a 3.) – Nároky na dopravní infrastrukturu jsou řešenyv kapitole B.II.4. a C.II.10. oznámení. Intenzita dopravy na komunikacích I/2, I/37 a II/322 bylapřevzata z podkladů Ředitelství silnic a dálnic ČR a.s. a pochází ze sčítání v roce 2000 a 2016.Pomocí koeficientů růstu dopravy byla přepočtena na aktuální rok. Intenzity dopravy na ostatníchkomunikacích v lokalitě byly zjištěny dopravním průzkumem prováděným Atelierem DPK propotřeby projektu. Objem generované dopravy byl zpracován rovněž Ateliérem DPK. Intenzitydopravy v roce 2000 byly získány pomocí reverzních koeficientů růstu dopravy. Intenzityautomobilové dopravy byly rozděleny do kategorií: osobní vozidla, nákladní vozidla a nákladnísoupravy. Výpočty výhledového stavu po realizaci záměru jsou zpracovány pro rok 2023. Akustickýmodel pracuje s hodnotami ročního průměru denních intenzit. Vše je uvedeno v hlukové studii,která byla součástí oznámení.2. Na objektu není navržena zelená střecha, která by alespoň částečně kompenzovalanegativní dopady záměru na mikroklima lokality.Hodnocení příslušného úřadu – Použité vegetační prvky budou určeny v dalším stupni projektovédokumentace.3. Záměr vyžaduje vykácení aleje, a to v rozsahu násobně větším, než jak oznamovatel uvedl,bez možnosti náhradní výsadby, jelikož se v ul. K Vápence výrazně zvyšuje podílzpevněných ploch.Hodnocení příslušného úřadu – V souvislosti s budováním nových zastávek autobusu sepředpokládá odstranění celkem 8 stávajících stromů podél ulice K Vápence. V rámci budování dalšíinfrastruktury, především úpravy stávajících komunikací, se předpokládá s dalším kácením (celkemse bude jednat o 35 stromů). Podél ulice K Vápence se předpokládá realizace zelených ploch(celkem 1 062 m2
) a budou zde provedeny náhradní výsadby stromů.
4. Oznámení záměru zcela opomíjí posouzení variantního řešení s tím, že: “Záměr je řešenv jedné variantě, vyplývající z vlastnictví pozemků, již provedených investic v území,dopravního napojení a potřeb uživatelů areálu.” – Je nepřijatelné takto významné záměryrealizovat nekoncepčně jen na základě majetkoprávních vztahů.
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220 Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.Hodnocení příslušného úřadu – Oznamovatel nemá povinnost zpracovávat variantní řešení záměru.5. Řešení navazujících komunikací je zcela nevhodné pro cyklisty, pro které chybíplnohodnotná infrastruktura v souladu ČSN 73 6110 a TP 179, přestože komunikace v ul.K Vápence má projít kompletní rekonstrukcí.6. Výhledové zprovoznění sjezdu z I/37 navíc vytvoří další kolizní místo pro cyklisty na kříženíse stávající cyklostezkou podél I/37 – ze silnice I/37, na které je nejvyšší dovolená rychlost70 km/h, zde budou sjíždět motorová vozidla (včetně těžkých nákladních), přičemž křížení strajektorií cyklistů je pod velmi nevhodným (ostrým) úhlem.Hodnocení příslušného úřadu (pro body 5. a 6.) – Není předmětem posuzování. Pro fázi přípravyzáměru jsou tyto požadavky příliš podrobné a budou řešeny v rámci následných řízení, předuvedením stavby do provozu.7. Celý záměr povede ke snížení konkurenceschopnosti MHD a cyklistické dopravy vůčiindividuální automobilové dopravě, které bude oproti stávajícímu stavu výrazně usnadněnaobsluha území. Taková změna podmínek bude mít vliv na změnu dopravního chováníobyvatel a návštěvníků města (zvýšení podílu IAD), která bude mít další negativní vliv naživotní prostředí v řešené lokalitě i celém spádovém území.Hodnocení příslušného úřadu – Není předmětem posuzování. Úřadu nepřísluší se vyjadřovat kekonkurenceschopnosti MHD a cyklistické dopravy.c) Chráníme stromy z. s., ze dne 30. 7. 2020K předloženému záměru byly vzneseny tyto připomínky (citace):Se záměrem v oznámené podobě kategoricky nesouhlasíme a domníváme se, že bude mítvýznamný negativní vliv na životní prostředí, a to konkrétně negativním dopadem zvýšené dopravyv širším okolí, především na sídlišti Dukla a dále v lokalitě vymezené zhruba ulicemi Teplého,Milheimova a Jana Palacha. Dále tento záměr znamená negativní dopad na městskou zeleň, neboťsi vyžádá rozsáhlé kácení stromů, a to v rozsahu násobně větším, než jak oznamovatel uvedl.Z těchto důvodů požadujeme, aby vlivy záměru na životní prostředí byly plnohodnotně a nezávisleposouzeny v procesu EIA, a to včetně jeho veřejného projednání. Doporučujeme, aby seposuzování zaměřilo především na otázku negativních vlivů dopravy a na dopad záměru na zeleň.Hodnocení příslušného úřadu – Záměr je situován do zastavěného prostoru, který navazuje nastávající komerční zónu podél silnice I/37, mezi železniční tratí a ulicí Teplého (resp. ul. Pražská).V oznámení byla hodnocena doprava z hlediska hlukové a emisní zátěže na obyvatelstvo.V rozptylové studii byly provedeny výpočty imisních příspěvků NO2, PM10, PM2,5, benzenua benzo(a)pyrenu z dopravy, vyvolané provozem záměru. V rámci studie byl řešen i souběhdopravního zatížení záměru a sousedního výrobně administrativního objektu K Vápence 2677.Výpočet byl proveden pro 2 varianty dopravního napojení. První varianta zvažovala obsluhu areálůpřes ulici K Vápence, druhá varianta zvažovala zprovoznění sjezdu ze silnice I/37, a tedy využíváníobou příjezdových tras. Z hlediska stávající imisní zátěže je realizace záměru přípustná, neboťv případě součtu očekávaného imisního vlivu obou záměrů a předpokládaných hodnot stávajícíimisní zátěže nedojde vlivem záměru k výraznému ovlivnění stávající kvality ovzduší a anik dosažení či překročení hodnot imisního limitu pro průměrné roční, maximální hodinové či denníkoncentrace. Ani výsledky variantního řešení příjezdových tras se výrazně neliší. S ohledem navýše uvedené výsledky výpočtu lze předpokládat, že ani po zahájení provozu záměru nedojde,v důsledku jeho provozu (a to ani v součtu se sousedním areálem) k nepřípustné zátěži obyvatel.V akustické studii a jeho dodatku byl posuzován vliv navýšení dopravy na přilehlých pozemníchkomunikacích po vybudování záměru, s ohledem na nejbližší stávající chráněné venkovní prostorystaveb. Výpočet byl proveden pro rok 2000 a výhled v roce 2023 po dokončení záměru. Dle
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.výsledků výpočtu je u nejohroženějších chráněných objektů možné přiznat hygienický limit s korekcína starou hlukovou zátěž ve výši 70/60 dB. Na žádné z komunikací není vydáno časově omezenépovolení. U žádného z dotčených objektů nedochází k prokazatelnému zvýšení hlukovýchukazatelů, hygienické limity jsou na všech úsecích dodrženy. Z výsledků obou studií vyplývá, žeprovozem záměru nedojde k nepřípustné zátěži obyvatel.V souvislosti s budováním nových zastávek autobusu se předpokládá odstranění celkem8 stávajících stromů podél ulice K Vápence. V rámci budování další infrastruktury a předevšímúpravy stávajících komunikací, se předpokládá s dalším kácením (celkem se bude jednato 35 stromů). Podél ulice K Vápence se předpokládá realizace zelených ploch (celkem 1 062 m2)
a bude zde provedena náhradní výsadba stromů.

Hodnocení příslušného úřadu – Záměr je situován do zastavěného prostoru, který navazuje nastávající komerční zónu podél silnice I/37, mezi železniční tratí a ulicí Teplého (resp. ul. Pražská).V oznámení byla hodnocena doprava z hlediska hlukové a emisní zátěže na obyvatelstvo.Z výsledků obou studií vyplývá, že provozem záměru nedojde k nepřípustné zátěži obyvatel.Intenzita dopravy na komunikacích I/2, I/37 a II/322 byla převzata z podkladů Ředitelství silnica dálnic ČR a.s. a pochází ze sčítání v roce 2000 a 2016. Pomocí koeficientů růstu dopravy bylapřepočtena na aktuální rok. Intenzity dopravy na ostatních komunikacích v lokalitě byly zjištěnydopravním průzkumem prováděným Atelierem DPK pro potřeby projektu. Objem generovanédopravy byl zpracován rovněž Ateliérem DPK. Intenzity dopravy v roce 2000 byly získány pomocíreverzních koeficientů růstu dopravy. Intenzity automobilové dopravy byly rozděleny do kategorií:osobní vozidla, nákladní vozidla a nákladní soupravy. Výpočty výhledového stavu po realizacizáměru jsou zpracovány pro rok 2023. Akustický model pracuje s hodnotami ročního průměrudenních intenzit.V souvislosti s budováním nových zastávek autobusu se předpokládá odstranění celkem8 stávajících stromů podél ulice K Vápence. V rámci budování další infrastruktury, předevšímúpravy stávajících komunikací, se předpokládá s dalším kácením (celkem se bude jednato 35 stromů). Podél ulice K Vápence se předpokládá realizace zelených ploch (celkem 1 062 m2)
a bude zde provedena náhradní výsadba stromů (kapitola B.I.6. oznámení).
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.4. Vyjádření paní V. B., bytem Pardubice, ze dne 31. 7. 2020Vyjádření paní S. P., bytem Pardubice, ze dne 31. 7. 2020Vyjádření paní A. P., bytem Pardubice, ze dne 31. 7. 2020Vyjádření paní B. H., bytem Pardubice, ze dne 31. 7. 2020Všechna vyjádření veřejnosti v bodě 4) obsahovala shodné námitky k umístění záměru, zhoršenídopravní situace a ke kácení stromů.Hodnocení příslušného úřadu – Záměr je situován do zastavěného prostoru, který navazuje nastávající komerční zónu podél silnice I/37, mezi železniční tratí a ulicí Teplého (resp. ul. Pražská).V oznámení byla hodnocena doprava z hlediska hlukové a emisní zátěže na obyvatelstvo.Z výsledků obou studií vyplývá, že provozem záměru nedojde k nepřípustné zátěži obyvatel.V souvislosti s budováním nových zastávek autobusu se předpokládá odstranění celkem8 stávajících stromů podél ulice K Vápence. V rámci budování další infrastruktury, předevšímúpravy stávajících komunikací, se předpokládá s dalším kácením (celkem se bude jednato 35 stromů). Podél ulice K Vápence se předpokládá realizace zelených ploch (celkem 1062 m2)
a budou zde provedeny náhradní výsadby stromů (kapitola B.I.6. oznámení).5. Vyjádření paní J. V. a pana J. V., bytem Pardubice, ze dne 31. 7. 2020Vyjádření obsahovalo připomínky k umístění záměru, velikosti záměru, hluku, emisím z dopravya celkovému zhoršení životního prostředí obyvatel sídliště Dukla.Hodnocení příslušného úřadu – Záměr je situován do zastavěného prostoru, který navazuje nastávající komerční zónu podél silnice I/37, mezi železniční tratí a ulicí Teplého (resp. ul. Pražská).V oznámení byla hodnocena doprava z hlediska hlukové a emisní zátěže na obyvatelstvo.V rozptylové studii byly provedeny výpočty imisních příspěvků NO2, PM10, PM2,5, benzenua benzo(a)pyrenu z dopravy, vyvolané provozem záměru. V rámci studie byl řešen i souběhdopravního zatížení záměru a sousedního výrobně administrativního objektu K Vápence 2677.Výpočet byl proveden pro 2 varianty dopravního napojení. První varianta zvažovala obsluhu areálůpřes ulici K Vápence, druhá varianta zvažovala zprovoznění sjezdu ze silnice I/37, a tedy využíváníobou příjezdových tras. Z hlediska stávající imisní zátěže je realizace záměru přípustná, neboťv případě součtu očekávaného imisního vlivu obou záměrů a předpokládaných hodnot stávajícíimisní zátěže nedojde vlivem záměru k výraznému ovlivnění stávající kvality ovzduší a anik dosažení či překročení hodnot imisního limitu pro průměrné roční, maximální hodinové či denníkoncentrace. Ani výsledky variantního řešení příjezdových tras se výrazně neliší. S ohledem navýše uvedené výsledky výpočtu lze předpokládat, že ani po zahájení provozu záměru nedojde,v důsledku jeho provozu (a to ani v součtu se sousedním areálem) k nepřípustné zátěži obyvatel.V akustické studii a jeho dodatku byl posuzován vliv navýšení dopravy na přilehlých pozemníchkomunikacích po vybudování záměru, s ohledem na nejbližší stávající chráněné venkovní prostorystaveb. Výpočet byl proveden pro rok 2000 a výhled v roce 2023 po dokončení záměru. Dlevýsledků výpočtu je u nejohroženějších chráněných objektů možné přiznat hygienický limit s korekcína starou hlukovou zátěž ve výši 70/60 dB. Na žádné z komunikací není vydáno časově omezenépovolení. U žádného z dotčených objektů nedochází k prokazatelnému zvýšení hlukovýchukazatelů, hygienické limity jsou na všech úsecích dodrženy. Z výsledků obou studií vyplývá, žeprovozem záměru nedojde k nepřípustné zátěži obyvatel.Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření dotčených územních samosprávnýchcelků.Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumalpodklady poskytnuté oznamovatelem v oznámení záměru, zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.k zákonu a zvážil, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředía obyvatelstvo.Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území,na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí,tj. kritéria dle přílohy č. 2 k zákonu.I. Charakteristika záměruZáměrem je novostavba objektu parkovacího domu se šesti nadzemními podlažími a jednímpodzemním podlažím. Parkovací dům je určen pro parkování osobních vozidel a zároveň budesloužit jako zázemí pro řidiče MHD. Hlavním důvodem jeho výstavby je zajistit v tomto prostorudostatek parkovacích stání. Dále je jeho cílem zvýšit komfort cestování díky vytvoření zázemí procestující MHD a vybudování propojovacího můstku na lávku přes vlakové nádraží.V rámci zjišťovacího řízení EIA byla věnována pozornost kumulativním vlivům záměru jak s jižexistujícími záměry, tak s plánovanými záměry. Ke kumulaci vlivů na jednotlivé složky životníhoprostředí může docházet především v souvislosti s automobilovou dopravou na ulici K Vápencea běžným provozem záměrů, nacházejících se v komerční zóně (výrobně-administrativní objektspolečnosti Enteria a.s., areál prodejny stavebnin DEK a skladový areál Peugeot). Po přičtenítěchto vlivů k vlivům uvažovaného záměru se nepředpokládají významné vlivy na životní prostředí,ani překročení příslušných limitů. Příslušný úřad zhodnotil kumulativní vliv záměru jako přijatelný.Záměr se téměř z celé části nachází na pozemcích definované svým druhem jako zastavěná plochaa nádvoří, nebo ostatní plocha (8 572 m2). Pouze u plochy o rozloze 346 m2
, která je vedena jakozahrada, dojde k odnětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Jedná se o půdu zařazenou doIV. třídy ochrany ZPF. Navíc přirozený půdní pokryv se na tomto pozemku nevyskytuje, parcela jepo celé ploše překryta betonovými panely a slouží jako manipulační plocha stávajícíhoprůmyslového areálu. K ovlivnění ZPF tedy nedojde. Žádný z pozemků není určen k plnění funkcelesa (PUPF).V souvislosti s výstavbou nového zastřešeného objektu bude vybudován systém dešťovékanalizace s retencí a následným vsakováním srážkových vod na pozemku investora v nověvybudovaném průlehu. Proto nedojde k podstatnějšímu zvýšení a zrychlení odtoku vody z územíoproti stavu před realizací záměru. Nepředpokládá se ani zvýšení výparu a povrchového odtoku naúkor vsaku. Realizace záměru nebude mít významné negativní vlivy na odvodnění zájmovéhoúzemí. V rámci provozu nebudou vypouštěny žádné technologické odpadní vody. Splaškové vodybudou vypouštěny do stávající městské kanalizace svedené na ČOV. Vlivem navrženého záměrutedy nelze předpokládat ovlivnění kvality povrchových vod. Vliv na kvalitu podzemní vody jenepravděpodobný, v rámci provozu nebudou provozovány žádné technologie, které by bylypotenciálním zdrojem znečištění. Dešťové vody z parkovišť budou před svedením do vsakupředčištěny v odlučovači lehkých kapalin.S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bude zajištěnprostor pro soustřeďování odpadů vzniklých v průběhu výstavby. Před předáním odpadů oprávněnéosobě budou odpady shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Odstraňovánítěchto odpadů bude provádět oprávněná firma.Objekt parkovacího domu bude vybaven tepelným čerpadlem vzduch-voda. Větrání parkovacíchstání bude řešeno přes proudové ventilátory. Větrání komerčních prostor, vrátnice, čekárny, šatnyřidičů a trafiky bude řešeno pomocí VZT umístěné v podhledech, nebo technické místnosti.Všechny stacionární zdroje budou umístěny uvnitř objektu. Venkovní jednotky budou umístěny nafasádách uvnitř parkovacího domu.
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.Součástí oznámení byla rozptylová studie zpracovaná Ing. Pavlem Cetlem v červnu 2020. Bylyprovedeny výpočty imisních příspěvků NO2, PM10, PM2,5, benzenu a benzo(a)pyrenu z dopravy,vyvolané provozem záměru. V rámci studie byl řešen i souběh dopravního zatížení záměrua sousedního výrobně administrativního objektu K Vápence 2677 (společnost Chládek a Tintěra,Pardubice a.s.). Výpočet byl proveden pro 2 varianty dopravního napojení. První varianta zvažovalaobsluhu areálů přes ulici K Vápence, druhá varianta zvažovala zprovoznění sjezdu ze silnice I/37,a tedy využívání obou příjezdových tras. Z hlediska stávající imisní zátěže je realizace záměrupřípustná, neboť v případě součtu očekávaného imisního vlivu obou záměrů a předpokládanýchhodnot stávající imisní zátěže došel zpracovatel k závěru, že vlivem záměru nedojde k výraznémuovlivnění stávající kvality ovzduší a ani k dosažení či překročení hodnot imisního limitu proprůměrné roční, maximální hodinové či denní koncentrace. Ani výsledky variantního řešenípříjezdových tras se výrazně neliší. S ohledem na výše uvedené výsledky výpočtu lze předpokládat,že ani po zahájení provozu záměru nedojde, v důsledku jeho provozu (a to ani v součtu sesousedním areálem) k nepřípustné zátěži obyvatel.Součástí oznámení je akustická studie, kterou zpracovala dne 27. 4. 2020 Ing. Hana Vojířová zespolečnosti AKUSTING, spol. s.r.o., Brno a dodatek č. 1 k akustické studii ze dne 4. 5. 2020, kterýrovněž zpracovala Ing. Hana Vojířová. Předmětem předložené akustické studie je posouzení vlivunavýšení dopravy na přilehlých pozemních komunikacích, po vybudování záměru na uliciK Vápence v Pardubicích, s ohledem na nejbližší stávající chráněné venkovní prostory staveb.Výpočet byl proveden pro rok 2000 a výhled v roce 2023 po dokončení terminálu. Dle výsledkůvýpočtu je u nejohroženějších chráněných objektů možné přiznat hygienický limit s korekcí nastarou hlukovou zátěž ve výši 70/60 dB. Na žádné z komunikací není vydáno časově omezenépovolení. U žádného z dotčených objektů nedochází k prokazatelnému zvýšení hlukovýchukazatelů, hygienické limity jsou na všech úsecích dodrženy.II. Umístění záměruZáměr je situován do území statutárního města Pardubice, městského obvodu Pardubice V.Záměrem budou dotčeny pozemky p. č. 1795/1, 2054/9, 2054/13, 3097/1, 8797, 5072 v k. ú.Pardubice. Území je vymezeno prostorem, který navazuje na stávající komerční zónu podél silniceI/37, mezi železniční tratí a ulicí Teplého (resp. ul. Pražská). Nejbližší obytná zástavba se nacházíseverně a jižně od záměru a je od záměru ve vzdálenosti více jak 200 m. Zájmové území výstavbyparkovacího domu bylo již v minulosti z části zastavěno a je využíváno jako průmyslový areál. Protose na většině území prakticky nevyskytuje žádný přirozený vegetační porost, pouze v severní částije část pozemku zatravněna.Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování ve svémvyjádření čj. MmP 62713/2020 ze dne 22. 6. 2020, posuzoval záměr podle zásad územního rozvojePardubického kraje a z hlediska územně plánovací dokumentace. Z hlediska zásad územníhorozvoje Pardubického kraje pro záměr žádná omezení nevyplývají. Dle územního plánu městaPardubice ve znění XVII.b-1 změny se pozemky záměru nacházejí v ploše s rozdílným způsobemvyužití VL – výroba lehká. Tedy i pro stavby a zařízení hromadné dopravy, odstavné a parkovacíplochy pro osobní a nákladní automobily a speciální vozidla, garáže jednotlivé i hromadné,služebních a nákladních automobilů a speciálních vozidel. Z výše uvedeného vyplývá, žepředložený záměr je v souladu s územním plánem města Pardubice.Dle stanoviska Krajského úřadu, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody,pod čj. KrÚ 23430/2020/OŽPZ/CH ze dne 26. 3. 2020 realizací záměru nemůže dojít k ohroženípředmětů ochrany zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.V posuzovaném území se nenacházejí žádné prvky územního systému ekologické stability, a to anina lokální, ani na regionální úrovni. Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území,v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti. Není součástí přírodního parku. V posuzovaném
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodnípamátky nebo přírodní památky. Nejbližším významným krajinným prvkem podle zákonač. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, je Jesenčanský potok, nacházející sezápadně od záměru (ve vzdálenosti více jak 500 m) a řeka Labe. Oba tyto toky nebudou realizacízáměru dotčeny.Záměr ani jeho nejbližší okolí není situován na poddolovaná území, chráněná ložisková území,dobývací prostory ani ložiska nerostných surovin či jejich ochranná pásma.Součástí oznámení byl dendrologický průzkum, zpracovaný Ing. Monikou Bízikovou a provedenýv únoru 2020, jehož cílem bylo zhodnotit zdravotní stav stromů a navrhnout, které kusy bude třebaodstranit. K odstranění bylo navrženo 8 kusů z celkového počtu 43 kusů samostatně hodnocenýchstromů.Vzhledem k plánovanému odstranění výše zmíněných stromů byl proveden zoologický průzkum sezaměřením na hnízdění ptáků a případný výskyt netopýrů na a ve stromech rostoucích v uliciK Vápence. Ze zoologického průzkumu zpracovaného Agenturou ochrany a krajiny ČR vyplynulo,že stromy v ulici K Vápence jsou stálým biotopem nejméně 4 ptačích druhů, a to holuba hřivnáče,rehka domácího, straky obecné a sýkory koňadry, přičemž u holuba hřivnáče (2 páry) a strakyobecné (1 pár) bylo prokázáno aktuální hnízdění na daných stromech. Pokud by měly být stromypokáceny v hnízdním období (cca od 15. 3. do 30. 7. kalendářního roku) je k jejich pokácení nutnémimo jiné stanovení odchylného postupu dle § 5b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírodya krajiny, v platném znění.Posuzovaná lokalita a její okolí není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod(CHOPAV). V lokalitě ani v blízkém okolí se nevyskytují zdroje minerálních stolních a léčivých vod.Plánovaný záměr přímo ani nepřímo neovlivní žádné architektonické či jiné stávající kulturnípamátky.III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředíCharakter a umístění záměru nedává předpoklady vzniku významných negativních vlivů na životníprostředí nebo veřejné zdraví. Stejně tak území, do kterého je záměr umisťován (průmyslový areála navazující komerční zóna) není mimořádně citlivé na antropogenní zásahy. Mimo vlastní záměrzasahují do okolí pouze vlivy vyvolané dopravou, tedy hluk a emise škodlivin.Zvýšené emise škodlivin vzniknou při výstavbě areálu, a to především v důsledku vyšší prašnosti,dopravy a pohybu stavebních strojů. Jedná se o vlivy přechodné, omezené dobou výstavby, kterábude maximálně zkrácena vhodnou organizací celé stavby. Při provozu záměru budou vznikatpředevším emise škodlivin vyvolané automobilovou dopravou. Na základě celkového posouzenístávajícího i výhledového stavu lze v lokalitě předpokládat, že platné imisní limity pro průměrnouroční koncentraci a ani pro maximální krátkodobé koncentrace nebudou v důsledku provozuzáměru překračovány, určujícím faktorem pro danou lokalitu bude celkové pozadí a jeho úroveň, nakteré se provoz záměru bude podílet jen malou měrou.Jelikož byly při posouzení hluku ze silniční dopravy splněny všechny podmínky pro přiznáníkorekce pro starou hlukovou zátěž, hygienický limit je uvažován ve výši 70 dB v denní doběa 60 dB v noční době. Přivedenou dopravou záměru dojde u nejzatíženější nejbližší obytnézástavby k navýšení hluku do 2 dB. Hygienické limity pro denní a noční dobu ve všechvýpočtových bodech budou dodrženy.Z vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí vyplývá, že senejedná o záměr, který by svými vlivy přesahoval státní hranice.
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 026 220Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod.Na základě posouzení předloženého řešení a hodnocení záměru lze záměr považovat zaakceptovatelný.Po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na rozsahvlivů (zasažené území a populaci), povahu vlivů vzhledem k jejich přesahu státních hranic, velikostia komplexnosti vlivů, pravděpodobnosti vlivů, dobu trvání, četnosti a vratnosti vlivů, a poshromáždění všech vyjádření k záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl příslušný úřad k závěru, žezáměr „Terminál JIH“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí, a proto příslušný úřad rozhodltak, jak je uvedeno ve výrokové části.Příslušný úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu ve spojenís ust. § 7 odst. 6 zákona vyvěšením na své úřední desce.