Záměr o vyhlášení jasanu - HRDINY v Pardubicích

Záměr o vyhlášení jasanu - HRDINY v Pardubicích

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí – oddělení ochrany přírody (dále MmP), jako místně avěcně příslušný orgán ochrany přírody dle § 76 odst. 2 psím b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody akrajiny v platném znění (dále jen ZOPK), dle ustanovení § 7 a § 64 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,ve znění pozdějších předpisů a dle příslušných ustanovení správního řádu, v souladu s ust. § 55 ZOPK oznamuje záměr vyhlásit strom jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) rostoucí solitérně na p. p. č. 1800/2 k.ú.Pardubice a zároveň oznamuje zahájení řízení z moci úřední dle § 46 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád,v platném znění (dále jen správní řád) o vyhlášení památného stromu dle § 46 odst. 1 ZOPK.Základní údaje:

Taxon: jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

Parcelní číslo pozemku: 1800/2Katastrální území: Pardubice

Obvod kmene ve 130cm: cca 510 cm

Průměr koruny: 26-28m

Stáří stromu: cca 170 let

Dle § 46 odst. 3 ZOPK hodlá MmP současně vyhlásit ochranné pásmo památného stromu v rozsahu kruhu opoloměru 15m měřeného od paty kmene stromu. V tomto ochranném pásmu bude možné veškeré zásahy a opatření provádět jen se souhlasem orgánu ochrany přírody. MmP je známo, že strom dlouhodobě splňuje kritéria pro vyhlášen památného stromu. Jedná se operspektivního jedince mohutného vzrůstu s krásným habitem, což z něj minimálně na Pardubicku činí výjimečný exemplář tohoto taxonu. Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu z pozice vlastníka předmětných pozemků na nichžstrom roste i kam bude dosahovat ochranné pásmo: NewCo Immo CZ GmbH, se sídlem In der Buttergrube 9, 99428 Weimar-Legefeld, Spolková republika Neměcko; zastoupená odštěpným závodem NewCo Immo CZ GmbH, odštěpný závod, Obchodní zóna 266, Otvice, 431 11 Jirkov 1, IČ 04325893 Poučení:

Dle rozdělovníku 2
Dle § 8 odst.1 správního řádu správní orgány dbají vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby. Na to, že současně probíhá více takových postupů u různých správních orgánů nebo u jiných orgánů veřejné moci, je dotčená osoba povinnasprávní orgány bezodkladně upozornit. Dle § 15 odst.2 správního řádu úkony správní orgánu v řízení provádí oprávněná úřední osoba. Každý je povinen dbát pokynů této oprávněné úřední osoby. Dle § 16 odst.3 správního řádu každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo natlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své náklady. V řízení o žádosti si žadatel, který není občanem České republiky, obstará tlumočníka na své náklady sám, nestanoví-li zákon jinak. Dle § 16 odst.4 správního řádu občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně adlouhodobě žije na území České republiky, má před správním orgánem právo činit podání a jednat v jazycesvé národnostní menšiny. Nemá-li správní orgán úřední osobu znalou jazyka národnostní menšiny, obstará sitento občan tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků. Náklady tlumočení a náklady na pořízení překladu v tomto případě nese správní orgán. Dle § 18 odst.3 správního řádu veškeré osoby účastnící se ústního jednání mohou mít námitky proti obsahu protokolu. Tyto námitky musí být na požádání oprávněnou úřední osobou do protokolu zaznamenány.Dle § 33 odst.1 správního řádu si účastník může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současněpouze jednoho zmocněnce.Dle § 33 odst.2 správního řádu zmocnění může být uděleno k určitému úkonu, skupině úkonů nebo prourčitou část řízení, pro celé řízení, pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena vurčené době nebo bez omezení v budoucnu; podpis na plné moci musí být v tomto případě vždy úředněověřen a plná moc musí být do zahájení řízení uložena u věcně příslušného správního orgánu, popřípadě udělena do protokolu, nebo v jiném rozsahu na základě zvláštního zákona.Dle § 33 odst.3 správního řádu může zmocněnec udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho za účastníkajednala, jen je-li v plné moci výslovně dovoleno, že tak může učinit, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.Dle § 36 odst. 1 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činitjiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; správní orgán může usnesením prohlásit, dokdymohou účastníci činit své návrhy.Dle § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.Dle § 36 odst. 3 správního řádu nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí vevěci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plnémrozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.Dle § 36 odst. 5 správního řádu účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úředníosoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydlištěmimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.Dle § 38 odst.1 správního řádu mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že jerozhodnutí ve věci již v právní moci.Dle § 38 odst. 4 správního řádu s právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, abysprávní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. Dle § 52 správního řádu jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení. Správní orgán nenínávrhy účastníků vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci.Dle § 62 odst.1 správní orgán může rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč tomu, kdo vřízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu,navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo neuposlechne pokynu úřední osoby.Dle § 63 odst.1 správního řádu správní orgán toho, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústnímjednání nebo ohledání na místě, popřípadě při jiném úkonu, může po předchozím upozornění vykázat zmísta, kde se úkon koná. Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony podle ustanovení § 36, § 37 a § 38 správníhořádu, zejména potom mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhovat důkazy a činit jiné návrhy. MmP předpokládá, že shromažďování podkladů pro rozhodnutí ve věci ukončí k datu 2.7.2021. V případě nabytínových podkladů k rozhodnutí, bude po tomto datu dána účastníkům řízení možnost podle ustanovení § 36odst. 3 správního řádu se k podkladům rozhodnutí vyjádřit.
3
Do spisu je možné nahlédnout na Magistrátě města Pardubic, odboru životního prostředí, odděleníochrany přírody, Štrossova ul. čp. 44, 3. patro, kancelář č. 305, a to v úřední dny, tj. Po a St. 8:00–11:00 a12:00–17:00, v ostatní pracovní dny po předchozí telefonické domluvě.Toto oznámení je zasláno rovněž spolkům, které MmP požádaly o informování o zahajovaných řízeních s tím,že pokud neoznámí písemně svou účast ve smyslu § 70 odst. 3 ZOPK do 8 dnů, nebudou mít postaveníúčastníka v tomto řízení.
Ing. Miroslav Míča Vedoucí odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubic
Rozdělovník:Účastník řízení:NewCo Immo CZ GmbH, se sídlem In der Buttergrube 9, 99428 Weimar-Legefeld, Spolková republikaNeměcko; zastoupená odštěpným závodem NewCo Immo CZ GmbH, odštěpný závod, Obchodní zóna 266,Otvice, 431 11 Jirkov 1, IČ 04325893 (DS)Na vědomí: Česká inspekce životního prostředí, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové (DS)Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11Pardubice (DS)Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, Štrossova 44, Pardubice 53021 (osobně) Magistrát města Pardubic, stavební úřad, Štrossova 44, Pardubice 53021 (osobně) Úřad městského obvodu Pardubice I, U Divadla I č. p. 828, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. (DS)Úřední deska:Vyvěšeno dne:Sejmuto dne: