Ekozprávy

Podpořili jsme Limity jsme my, z.s.

Podpora z.s. Limity jsme my.

Poslanecká sněmovna rozhodne jak dál s odpady

42356.jpg

Odpady, poslanecká sněmovna, Richard Brabec, skládky,

Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje k elektrárně Chvaletice

dsc08404_jpg.jpg

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství                                    Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 97013/2020

Odvolání proti rozhodnutí, kterým byl vydán závěr zjišťovacího řízení k záměru „Terminál JIH, kód záměru PAK873"

vizualizace_4.jpg

Odvolání proti rozhodnutí, kterým byl vydán závěr zjišťovacího řízení k záměru „Terminál JIH, kód záměru PAK873" Zelené pro Pardubicko, z.s.  Krajský úřadPardubického krajeOŽPZ - oddělení integrované prevence  „Terminál JIH“ nemůže

Průvod „Za budoucnost bez uhlí“ 5.září 2020 od 11 hod v Počeradech

plakat_1_1.png

Chceme dýchat čistý vzduch, žít ve zdravých městech, v zemi se vzkvétající, neničenou přírodou. Potřebujeme zdravější a udržitelnější zemědělství, čistší města, lepší hromadnou dopravu, moderní a konkurenceschopný průmysl a kvalitnější výrobky.

Vyjádření spolku Zelená pro Pardubicko z.s. k záměru „Terminál JIH;

vizualizace_1.jpg

konstatujeme, že předložený záměr TERMINÁLU JIH má významný vliv na životní prostředí především z důvodu navýšení dopravní zátěže v lokalitě

Přezkoumání: JASAN ZA ALBERTEM

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 4 As 20/2008 - 84 ze dne 21. 8. 2008 navíc jasně uvádí, že „propovolení kácení dřevin musí existovat závažné důvody a musí mu předcházet vyhodnocení funkčního aestetického významu dřevin. Z rozhodnutí orgánu ochrany přírody tedy musí být patrné, jakou úvahou sesprávní orgán při posouzení těchto otázek řídil a zda význam těchto dřevin na straně jedné i závažnostdůvodů pro jejich pokácení na straně druhé dostatečně zhodnotil.“ Tyto úvahy ÚMO I prezentoval právěv dotazování se po veřejném zájmu. Proto se ÚMO I dle názoru MmP – a ve shodě s rozhodnutím KrÚ ze dne2. 6. 2020 (č. j. 41821/2020/OŽP/VR) – v tomto případě dotazoval po převaze veřejného zájmu správně.Důležitost hodnocení převahy veřejného zájmu je deklarována v odstavci 1 § 58 ZOPK. „Ochrana přírody jeveřejným zájmem.“ A stejně tak je správní orgán vázán odstavcem 4 § 2 správního řádu, kdy „správní orgándbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu...“.Takovéto úvahy ÚMO I jsou tedy zcela v souladu s platným právním řádem a příslušný správní orgán je k nimzcela kompetentní.Nepovolení kácení v plném rozsahu vidí MmP z logiky věci, jelikož ÚMO I nepovolil kácení mohutnéhoexempláře jasanu, které je pro realizaci stavby nezbytné, není třeba kácet ani ostatní dřeviny. Tatoskutečnost mohla být v závazném stanovisku ÚMO I explicitně vyslovena a okomentována, na druhou stranutato skutečnost nezakládá protiprávnost vydaného stanoviska.

Informace o stromech ve VKP Podkova u pardubického nádraží

dsc01526_jpg.jpg

Informace ohledně jasanu ve Významném krajinném prvku PODKOVA u vlakového nádraží Pardubice R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Pardubického kraje jako věcně i místně příslušný orgán dle ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (kra

Kácení v PR Maštale zastaveno a nalezeno řešení jiné

dsc04719_jpg.jpg

Dopisem ze dne 1. 4. 2020 byla podána žádost o výjimku pro zpřístupnění porostů v míře nezbytně nutné pro zpracování nahodilé těžby (kůrovcové kalamity v porostních skupinách na pozemku v k. ú. Bor u Skutče a na pozemku v k. ú. Nové Hrady u Skutče) s

Naše vyjádření k TOPEK – OIL.cz

img_3554_2.jpg

Vyjádření spolku k návrhu aktualizace bezpečnostního programu objektu daňového skladuprovozovatele TOPEK – OIL.cz, a.s., na adrese S. K. Neumanna 2816, 530 02 Pardubice K předloženému návrhu podáváme toto vyjádření:Bereme na vědomí, že prostým algeb