Doprůzkum kontaminace a aktualizace analýzy rizika v areálu a okolí bývalého areálu Tesla Přelouč

Předkládaný projekt vychází z analýzy rizik, která byla zpracována pro lokalitu, kde byl dříve umístěn průmyslový závod Tesla Přelouč. Analýza rizik prokázala existenci ohnisek znečištění v zájmové lokalitě a transport kontaminace do podzemních a povrchových vod. Ze závěrů analýzy vyplývá nutnost provést konkrétní opatření k zamezení šíření znečištění, realizovat cyklický monitoring, doprůzkum a aktualizovat analýzu rizik.

Popis:

Koncepce projektu vychází ze závěrů zpracované analýzy rizik analýza rizik kontaminace ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Z-1 a vodního toku Labe, vlivem bývalého areálu Tesla Přelouč těkavými chlorovanými uhlovodíky a dalšími látkami a nutnosti realizace nápravného opatření.

Zájmová lokalita je součástí průmyslové zóny města Přelouč a leží v místě, kde byl v historii umístěn průmyslový závod Tesla Přelouč. V areálu byla provozována elektrotechnická a strojírenská výroba včetně odmašťování a galvanického pokovování. Z hlediska identifikace rizik byly hodnoceny zjištěné koncentrace nebezpečných látek v podzemní vodě v domovních studnách, v povrchové vodě toku řeky Labe a jejich sedimentů a výskyt polutantů v zeminách.

Hlavním cílem projektu je provedení doprůzkumu v areálu a v okolí areálu bývalého podniku Tesla Přelouč a zpracování aktualizace analýzy rizika.

Celkové finanční náklady projektu jsou předpokládány ve výši 1,9 mil Kč.

Realizace prací bude zahájena v 10/2017, předpokládaný termín ukončení bude v 9/2018.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Státní fond životního prostředí Evropská unie