Tyršovy sady v Pardubicích

Tyršovy sady v Pardubicích

TYRŠOVY SADY 2010–2012

prosinec 2010
první prezentace projektu Revitalizace Tyršových sadů – veřejnost vyjadřuje nesouhlas s masivním kácením, budováním rybníku u zámku, stěhováním sochy rudoarmějce aj.

leden 2011
zpráva ČT upozorňuje na rozsah navrženého kácení – radnice to popírá, podle architekta bude skácena jen desetina stromů
Kvůli obnově parku může padnout až 200 stromů

únor 2011

 • úřad Městského obvodu 1 vydal povolení ke kácení 223 stromů (dalších 192 stromů povolení nepotřebuje)
 • informační bulletin MO 1 v článku „I stromy bohužel dožívají" píše: V porovnání k celkovému počtu stromů v celém parku se dá hovořit o skoro zanedbatelném množství (zde), počet ovšem neuvádí. Ve skutečnosti se jedná o 45 % stromů.
 • jednání zastupitelstva – jeden ze zastupitelů upozornil, že má být skáceno 400 stromů a skoro všechny keře. Náměstek primátorky Brendl na to reagoval slovy, že tyto obavy vyplývají z neznalosti projektu, že bude vysazeno neméně stromů, než bude odstraněno, zhruba 200, a že budou samozřejmě dosazené i keře.

březen 2011

 • první petice (asi 1.000 podpisů) požaduje přehodnocení rozsahu kácení
 • Vedení Klubu přátel Pardubicka nesouhlasí s navrženým projektem: Požadujeme, aby byl vybraný projekt na úpravu parku přehodnocen. Chceme zabránit nadměrnému kácení dřevin, což by znamenalo faktickou likvidaci parku ve své podobě.

duben 2011

 • město zřídilo webové stránky o revitalizaci parku, kde je uvedeno 415 stromů ke skácení, keře mají být v Tyršových sadech odstraněné bez náhrady
 • znalecký posudek – město na základě petice objednalo znalecký posudek u Botanického ústavu AV, ovšem po jeho vypracování v červnu se ukázalo, že otázka pro znalce byla formulována nevhodně, a posudek se tedy požadavkem petice nezabýval

červen 2011

 • radnice v tisku sděluje, že bude pokračovat v původním projektu beze změny
 • anketa MF Dnes – všichni účastníci ankety s plány radnice nesouhlasí, zde

srpen 2011

 • vznikl krátký amatérský film Žal za dendron

září 2011

 • 13. 9. happening v Tyršových sadech proti nadměrnému kácení – účast asi 200 lidí
 • 20. 9. protestní shromáždění před divadlem – účast asi 500 lidí, blíže zde
 • zastupitelé schválili navýšení částky na realizaci projektu o 13 milionů na 83 mil. Kč
 • Česká inspekce životního prostředí nařídila přezkoumat povolení ke kácení
 • Inspekce pozastavila kácení

říjen 2011

 • druhá petice (5.100 podpisů) – občané nesouhlasí s masivním kácením, žádají o přehod-nocení projektu a zachování přírodního charakteru parku, se stávajícími stromy a keři
 • zastupitelstvo schválilo projekt v původní podobě
 • primátorka uvedla, že projekt nebyl veřejnosti dříve nikdy představen a byl prezentován v hotovém stavu
 • založeno o. s. Chráníme stromy
 • město uzavřelo smlouvu se zhotovitelem (firma D.I.S.)
 • magistrát na podnět ČIŽP zrušil povolení ke kácení

listopad 2011

 • občanská sdružení předložila návrh šetrné obnovy Tyršových sadů (o. s. Chráníme stromy, o. s. Zelená pro Pardubicko)
 • Tisková konference OS Chráníme stromy a Zelená pro Pardubicko
 • Tyršovy sady poprvé v pořadu ČT Nedej se

prosinec 2011

 • posudek Agentury ochrany přírody a krajiny – hodnoceno 207 stromů, z nich 167 ks má zdravotní stav výborný nebo dobrý, 16 ks zhoršený, 24 ks výrazně nebo silně zhoršený; keře: většina keřů je v dobré kondici, vhodně přispívají ke kompozici parku a jsou perspektivní
 • občanská sdružení se stala účastníky řízení o povolení ke kácení

leden 2012

 • kalendář Krása Tyršových sadů
 • znalecký posudek vyčíslil hodnotu 200 nadlimitních stromů na 55 milionů Kč, blíže zde
 • zastupitelé schválili projekt beze změn (22 hlasy z 39) a zrušili dřívější usnesení o snížení ceny na 70 mil. Kč

březen 2012

 • 12. 3. magistrát vydal tiskovou zprávu Tyršovy sady čeká údržba
 • 13. 3. náměstek primátorky Brendl poskytl ČTK zprávu, kde uvádí: Je to normální zásah, který má park zbavit náletových dřevin.
 • občanská sdružení i sami občané protestují proti avizovanému kácení všech stromů dle projektu (které nepotřebují povolení) s tím, že je předčasné, mnohé stromy mohou padnout zbytečně, o. s. zasílají dopisy vedení a radě města, odboru životního prostředí a zastupitelům
 • Tiskové prohlášení OS: vykáceno 166 stromů a 156 keřových skupin, solitérních keřů a živých plotů, v naprosté většině zcela zdravých (nálety nejsou započítané)

duben 2012

 • ve Zpravodaji hrubě nepravdivé informace o kácení, k opravě nikdy nedošlo
 • Odpověď OS na informace v Radničním zpravodaji
 • výstava Tyršovy sady, včera – dnes – zítra? (OS Chráníme stromy, v Domě techniky)
 • vydáno nové povolení ke kácení – 147 ks stromů povoleno, 73 ks zamítnuto (povolení vydal odbor správních agend magistrátu, nucen přihlédnout k posudku AOPK aj.)

květen 2012

 • 15. 5. demonstrace na Pernštýnském nám. – účast kolem 300 lidí, leták
 • za inzerci o Tyršových sadech v tisku v květnu a červnu 2012 magistrát zaplatil 60.000 Kč
 • občanská sdružení se odvolala ke krajskému úřadu ve věci povolení ke kácení

červen 2012

 • třetí petice (6.750 podpisů) – občané protestují proti vykácení stovek zdravých stromů a keřů v březnu, požadují, aby zastupitelstvo celý projekt znovu projednalo a postavilo se proti zbytečnému kácení, nesouhlasí s tím, že v době všeobecných úspor mají být plýtvány peníze z evropských fondů na zbytečné kácení stromů, betonování či budování umělé řeky
 • občanská sdružení představila další úsporný návrh obnovy parku (zrušení promenády, umělé řeky a rybníku, stávající schodiště z nám. Republiky pouze opravit)
 • 26. 6. zastupitelé schválili pokračování projektu – de facto zahájení realizace bez povolení ke kácení a bez přidělené dotace
 • kontrolní výbor zastupitelstva konstatoval, že „pěstební zásah" v březnu 2012 byl součástí realizace projektu (nejednalo se tedy o údržbu, jak bylo prezentováno)
 • město podalo žádost o dotaci

červenec 2012

 • firma D.I.S. odstoupila od smlouvy
 • odpověď na petici – projekt již byl v zastupitelstvu projednáván několikrát

srpen 2012

 • krajský úřad zrušil povolení ke kácení z dubna – nebyl dostatečně vyhodnocen vliv vysoké hladiny spodní vody v parku na stromy a keře, je nutno posoudit rozsah kácení

září 2012

 • město stáhlo žádost o dotaci

říjen 2012

 • regionální rada na žádost města prodloužila termín na dokončení všech projektů v rámci ROP o jeden rok, tj. do konce roku 2014
 • Tyršovy sady podruhé v pořadu ČT Nedej se

listopad 2012

 • město si na revitalizaci Tyršových sadů a dva další projekty najalo advokátní kancelář za 460.000 Kč bez DPH (deník 16. 11.)

prosinec 2012

 • projekt je upraven – bude se kácet o 120 stromů méně, promenáda je zkrácena, je zrušena severní kavárna a rybník u zámku
 • po úpravě projektu je zřejmé, že v březnu byly mnohé stromy skácené zbytečně (např. v místě severní kavárny aj.)
 • zastupitelé schválili upravený projekt, náklady na realizaci nejsou známé