Základní koncepce revitalizace

Základní koncepce revitalizace

O.s. Chráníme stromy a Zelená pro Pardubicko

předkládají tímto

Návrh základní koncepce revitalizace Tyršových sadů.

 1. Při revitalizaci parku vycházet ze stávající koncepce parku, ponechat a potvrdit koncepci Tyršových sadů jako přírodního (anglického) parku. Minimalizovat umělé a nepřírodní prvky.
 2. Ponechat téměř všechny stromy a keře, neboť vytvářejí krajinářsky malebné skupiny a tvoří jak přirozenou zábranu imisím a polétavému prachu, tak i hlukovou bariéru chránící interiér parku před hlukem města. Odpařováním odvodňují plochu, vytvářejí příznivé klima a  podporují klidný a oddechový charakter parku.
 3. Odstranit jen nemocné a poškozené stromy, které jsou na základě nezávislého dendrologického posudku neperspektivní a ohrožují bezpečnost; odstranění provést v rámci odborné probírky a prořezávky přehoustlých skupin stromů a keřů, vytvořit pevnou a perspektivní kostru parku ze stávajících dřevin (všechny dosadby jsou rizikové pro vysokou hladinu spodní vody).
 4. Respektovat společenskou hodnotu živých stromů v parku – vždyť společenská hodnota stromů původně určených ke skácení je podle standardní metodiky a znaleckého posudku přes 55,5 mil. Kč!!
 5. Vypracovat odborný dlouhodobý plán postupné obnovy stromů a keřů, s přihlédnutím i k místním hydrologickým podmínkám.
 6. Respektovat cesty v parku v jejich stávajících trasách, které považujeme za vyhovující, a obnovit jejich povrch. Materiál cest, jejich sklony a příčné i podélné profily upravit tak, aby se dešťové srážky rychle vsakovaly a stékaly a netvořily louže. Přírodní mlatový povrch cest zcela vyhovuje. Odkrýt a ošetřit i esteticky a materiálově velmi hodnotné původní cesty tvořené kameny, k jejichž obnově jsou nutné jen minimální náklady. Vstupy do parku upravit tak, aby byl park bez potíží přístupný i osobám se sníženou pohyblivostí a maminkám s kočárky.
 7. Znovu posoudit důvody zpevňování hlavní promenády, či její ponechání s mlatovým povrchem. Zvážit možnost snížení její nadměrné šířky.
 8. Opravit vodní toky v parku a navazujících vodotečích tak, aby byl zajištěn definovaný přítok i odtok. Revitalizovat vodní režim souvisejícího Císařského náhonu protékajícího parkem po celé jeho trase a využít jej pro napájení vodních ploch. Respektovat závěry hydrogeologického průzkumu.
 9. Revitalizovat a opravit vodní plochy (jezírka). Stávající jezírka odbahnit a zbavit nánosů, upravit břehy (svahy, kamenné zídky, vhodné vodní a příbřežní rostliny,....). Mohou pak fungovat jako přírodní biotop, vhodně doplňující krajinu parku.
 10. Nezávisle znovu posoudit možnost opravy a využití stávající přečerpávací stanice (je stále nutná v případě labských záplav). Udržovat, příp. opravit stávající volnospádový odtok vodotečí z parku do Labe.
 11. Doplnit odpadkové koše a nové lavičky; doporučujeme použít standardní typ s odolnými dřevěnými či UH sedáky (- v případě poškození snadno obnovitelné).
 12. Při budování osvětlení parku používat prvky nejen maximálně energeticky úsporné, ale i zabraňující světelnému znečištění i oslnění a současně šetrné k živočichům v parku. Provozně omezit dobu osvětlení v parku (nikoli celonoční svícení).
 13. Při úpravách parku i při realizací podzemních vedení (elektrické, vodní, meliorační,..) postupovat s maximální šetrností ke stávajícím porostům, vedení podzemních sítí přizpůsobovat stromům a keřům a ne opačně).
 14. „Pobytové" trávníky realizovat v místech, která nebudou vyžadovat kácení stromů.
 15. Zajistit prostředky pro pravidelnou odbornou údržbu parku.

Jar. Svoboda + Jan Linhart