Úsporný projekt revitalizace

Úsporný projekt revitalizace

Navrhujeme realizovat projekt revitalizace Tyršových sadů šetrně k životnímu prostředí za současné úspory peněz z městského rozpočtu tak, aby zůstala zachována jeho funkčnost tj. ponechání systému cest, osvětlení, zavlažování, drenáže, relax_parku, parkového vodovodu

Za současného vypuštění

 • betonové promenády (není originální, podobné řešení ale čtyřikrát menší je i v Poděbradech)
 • potoku podzámeckého biotopu a rybníků podzámeckého biotopu (nesouhlasné stanovisko památkářů)
 • zbytečného rozbourání schodiště z nám. Republiky (stačí pouhá oprava).

Díky tomu můžeme ušetřit cca 50% nákladů, či-li i spoluúčast města by byla poloviční.

 

  Objekt Cena v mil. Kč Možná cena  při vypuštění či zmenšení rozsahu
SO 02 Demolice a příprava stavby 4,89 2,5
SO 05 Provozní komunikace, cesty, schodiště, rampy, zpevněné plochy 33,44 5,21
Z toho promenáda 14,95 0
  Parkové cesty 2,36 2,36
  Schodiště z nám. Republiky 8,84 0
  Lávky přes podzámecký potok – 3ks 0,73 0
  Schodiště k Labi 0,35 0,35
  Schodiště Na Hrádku 2,5 2,5
S0 06 Parkový nábytek 3,2 0,54
Z toho Lavičky* 2,98 0,42
  Odpadkové koše 0,12 0,12
SO 08 Relax park 1,82 1,82
SO 09 Vegetační prvky 7,63 7,63
SO 10 Osvětlení 2,6 1,5
SO 11 Elektroinstalace 2,98 1,6
SO 13 AZS 3,47 3,47
SO 14 Vodní prvky 0,56 0
SO 15 Parkový vodovod 0,8 0,8
SO 16 Vodní biotop** 3,69 3,0
SO 17 Čerpací stanice 1,62 1,62
SO 18 Drenáž 1,67 1,67
SO 19 Energosloupky 0,41 0,41
  Celkem 68,78 31,77

Pozn.:
* počet laviček navýšen na 60 ks á 7000,- Kč
** bez obou jezírek

článek 11.2.2 smlouvy s New Visit s. r. o. (p.. Jiránkem)

„Klient (tj. město) si vzhledem ke svým finančním možnostem vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla. Takto upravený rozsah díla či posun termínů musí být smluvně ošetřen v dodatku této smlouvy o dílo. Architektovi nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu díla."

Současně zůstává v platnosti územní rozhodnutí a stavební povolení, protože dochází ke snížení rozsahu prací.

Pokud by ze změny rozsahu realizace díla vyplynula nutnost vypsat nové výběrové řízení na dodavatele stavby, jsme přesvědčeni, že se to dá stihnout, aniž by byl zásadně ohrožen konečný termín realizace, který vyplývá ze zásad pro čerpání dotací.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města

 1. souhlasí s realizací projektu revitalizace Tyršových sadů za předpokladu, že budou vypuštěny prvky:
  1. parková promenáda včetně zbytečně nákladného parkového nábytku
  2. schodiště z náměstí Republiky,
  3. obě jezírka podzámeckého biotopu
 2. ukládá takto upravit žádost o dotaci. Z.: nám. Brendl

V Pardubicích 16.6.2012

Za o.s. Zelená pro Pardubicko
ing. Jan Linhart

Za o.s. Chráníme stromy
Jaroslav Svoboda, Petr Zlesák