Dobrý příklad porozumění a dohody mezi úřadem a ekology. Podařilo se zachránit cca 50 stromů kolem ulice Lonkova, Lidická a KPT. Bartoše.

Setkání a plánování spolků před akcí s UMO 2 Polabiny v místě.
Setkání a plánování spolků před akcí s UMO 2 Polabiny v místě.

Dobrý příklad porozumění a dohody mezi úřadem a ekology. Podařilo se zachránit cca 50 stromů kolem ulice Lonkova, Lidická a KPT. Bartoše. Děkujeme všem, kdo má zájem se účastnit toho, co se děje v jeho okolí a budeme rádi za spolupráci s Vámi.


Jedná se např. o 2 jasany ztepilé, 2 javory babyky, 5 topolů osik, 9 topolů sp, 5 bříz bělokorých, 2 vrby bílé. Dále byla nařízena náhradní výsadba 22 stromů. Některé stromy ze žádosti o kácení se dokonce nenacházely na pozemku vlastníka - žadatele, ale na pozemku města Pardubic.

Zapojené porosty podél obou stran Lonkovy ulice v pardubických Polabinách primárně plní ekologicko-stabilizační funkce. Předmětné dřeviny jsou součástí významného krajinného prvku ze zákona a jde konkrétně o údolní nivu řeky Labe. Mohou být důležitou součástí biotopu celé řady živočichů včetně zvláště chráněných.

Estetická hodnota jednotlivých dřevin navržených ke kácení byla hodnocená jako snížená (pokřivené nakloněné kmeny, vytáhlé vysoko nasazené koruny), ekologické a hygienické působení je omezené (redukce objemu korun), jejich společenský význam je potlačený (ohrožení komunikace). Správní orgán se ztotožnil s názorem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, že je důležité část z těchto dřevin ponechat a sledovat je v různých obdobích vegetace, kdy je možné plně zkontrolovat jejich vitalitu, napadení škůdci nebo růst plodnic dřevokazných hub. Hodnocení dřevin v průběhu vegetačního období tak může odhalit různý stupeň a rozsah prosychání korun (stagnaci až chřadnutí vedoucí k jejich postupnému odumírání), které naznačuje špatný stav dřevin, popř. podezření na závady v kořenovém systému či snížení pevnosti dřeva.

Při odborném posouzení dřevin Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a v době místního šetření nebyly na výše uvedených dřevinách shledány natolik závažné defekty, které by signalizovaly negativní vliv na jejich stabilitu, hrozbu jejich selhání za běžných povětrnostních podmínek a nutnost jejich skácení. Správní orgán neshledal závažný důvod k jejich skácení za prokázaný,a proto žádost o jejich skácení zamítnul.


V průběhu řízení se správní orgán zabýval otázkou náhrady zeleně. Ve smyslu ust. § 9 zákona může orgán ochrany přírody ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Spolky. v oznámení o účasti v řízení současně podaly požadavek, aby v případě, že bude navržené kácení správním orgánem povoleno, byla v daném území nebo nejbližším okolí nařízena náhradní výsadba, která svým charakterem a rozsahem zajistí v dohledné době adekvátní náhradu ekologické funkce odstraněných dřevin a umístění výsadby bude zvoleno tak, aby perspektiva dřevin byla co nejdelší.

Dřeviny povolené skácet jsou ve zhoršeném zdravotním stavu (náklon kmenů, defekty kmenů a korun), se sníženou vitalitou (silně proschlé až zcela suché). Jejich estetická hodnota je dotčená, ekologické a hygienické působení je omezené. Ekologická újma vzniklá skácením jednotlivých dřevin tak nebude významná a nevratná. Vzhledem k počtu kácených dřevin (22 ks) ale správní orgán souhlasí s názorem spolků, že je důležité doplnit úbytek zeleně při kácení a uložil žadateli náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy.

Předmětné dřeviny povolené skácet jsou součástí skupin zapojených porostů, které tvoří vzrostlé stromy spolu s mladými náletovými stromky a keři. Do souvislého porostu není vhodné doplňovat nové stromky, z důvodu výrazného zastínění stávajícími staršími vzrostlými dřevinami a následné vzájemné konkurence. Stejně tak je nejisté přežití nově vysazeného školkařského rostlinného materiálu do místního podmáčeného terénu. Bohužel v okolí nejsou dostatečně velké volné plochy pro výsadbu nových stromů. Louky na jižní straně jsou ve vlastnictví jiných soukromých subjektů, na severní straně sníženého terénu tvoří mohutnou hradbu zeleně vzrostlé staré duby a jasany. Správní orgán se však domnívá, že je nutné podpořit funkce významného krajinného prvku zachováním dostatečného počtu dřevin, popř. jejich obnovou. Proto se rozhodl uložit žadateli náhradní výsadbu formou zapěstování perspektivních mladých náletových stromků na kvalitní dlouhověké dřeviny v daném místě kácenía v počtu nahrazujícím odstraněné stromy. Zároveň stanovil podmínky vybrání vhodných dřevin (druhy,stav, velikost), termín realizace a následnou péči o ně po dobu pěti let. Správní orgán dospěl k závěru, že je takto stanovená náhradní výsadba přiměřená.