Informace o stromech ve VKP Podkova u pardubického nádraží

Informace o stromech ve VKP Podkova u pardubického nádraží

Informace ohledně jasanu ve Významném krajinném prvku PODKOVA u vlakového nádraží Pardubice

R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Pardubického kraje jako věcně i místně příslušný orgán dle ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, a dle ust. § 95 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále též jen správní řád), rozhodl ve zkráceném přezkumném řízení dle § 98 správního řádu t a k t o: I) Dle ustanovení § 97 odst. 3 správního řádu se rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí ze dne 22. 8. 2019 ruší a věc se vrací Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí. II) Dle § 99 odst. 1 a 3 správního řádu nastávají účinky tohoto rozhodnutí v přezkumném řízení ze dne 2. 6. 2020) ode dne vyznačené právní moci rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, ze dne 22. 8. 2019, tedy ode dne 13. 9. 2019. ÚMOI ZS 2018 v režimu § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále též jen zákon o ochraně přírody), zamítl v celém rozsahu žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (celkem 10 stromů) v prostoru za hypermarketem Albert. Žádost byla podána z důvodu kolize stromů se zamýšlenou stavbou Obchodní budovy Přednádraží III OC Pardubice. Spolek CHS podal svůj podnět (cit.): „z důvodu rozporu rozhodnutí MmP s právními předpisy, uvádění nesprávných údajů, zmatenost a rozpor s veřejnými zájmy“. Svůj podnět odůvodnil a v závěru podnětu pak jeho podatel po krajském úřadu požaduje přezkoumání rozhodnutí MmP tak, aby ZS 2018 zůstalo v platnosti a bylo (cit.): „potvrzeno zamítavé stanovisko orgánu ochrany přírody k požadavku kácení a ohrožování tamní přírody, včetně chráněných či vzácných živočichů, VKP Podkova a jejího okolí“. Zákon o ochraně přírody v případě některých správních řízení přímo ukládá orgánu ochrany přírody otázkou veřejného zájmu, resp. jeho převahou nad jiným případným veřejným zájmem se zabývat. Byť zákon o ochraně přírody v řízení o povolení kácení přímo neukládá hodnotit převahu jiného (veřejného) zájmu nad zájmem ochrany přírody, ukládá však orgánu ochrany přírody povinnost vyhodnotit závažnost důvodu, uvedeného pro kácení. Je-li jím stavba, pak je zcela legitimní i správní úvaha orgánu ochrany přírody ve vztahu k veřejným zájmům.