Jasan u Podkovy vyhlášen památným stromem

Jasan u Podkovy vyhlášen památným stromem

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí – oddělení ochrany přírody (dále MmP), jako místně avěcně příslušný orgán ochrany přírody zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen ZOPK)


VYHLAŠUJE
Dřevinu: jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

Parcelní číslo pozemku: 1800/2

Katastrální území: Pardubice

Vlastník pozemku dle katastru nemovitostí: NewCo Immo CZ GmbH, id.č.HRB 510168, In der Buttergrube/9, 99428 Weimar-Legefeld, Spolková republika Německo

Název stromu: Jasan u Podkovy

Obvod kmene ve 130 cm: cca 550 cm

Průměr koruny: 26-28m

Stáří stromu: cca 170 let

Lokalita: Na jihovýchodním okraji lokálního biocentra LBC 7 a břehového porostu slepého ramene Labes názvem Podkova.


ZA PAMÁTNÝ STROM a zároveň stanovuje podmínky ochrany památného stromu:- veškeré zásahy do památného stromu a ošetření lze vykonávat jen se souhlasem orgánu ochrany přírody, který ochranu vyhlásil- údržba okolí (včetně ořezu porostů) musí být prováděna tak, aby nedošlo k mechanickému poškození stromu.

Ochranné pásmo: Podle § 46 odst. 3 ZOPK určuje MmP ochranné pásmo v rozsahu kruhu o poloměru 15 m měřeného od paty kmene stromu. Jedná se zaokrouhleně o průmět koruny stromu. Ochranné pásmo konkrétně zasahujepozemky p. č. 1803/13, 1800/5, 1798/1, 1769/1, 1795/16, 1803/6 a 1800/2 vše k. ú. Pardubice. V tomto ochranném pásmu není dovolena žádná činnost, která by mohlo ohrozit památný strom, např.výstavba, výsadba, výkopová činnost, terénní úpravy, odvodňování, chemizace a podobně.

Veškeré zásahy a opatření v ochranném pásmu památného stromu lze provádět jen s předchozím souhlasemorgánu ochrany přírody, tj. Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí. Zákres ochranného pásma stromu, tak jak jej MmP vyhlašuje, je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu z pozice vlastníka předmětných pozemků na nichž strom roste i kam bude dosahovat ochranné pásmo:NewCo Immo CZ GmbH, se sídlem In der Buttergrube 9, 99428 Weimar-Legefeld, Spolková republika Neměcko; zastoupená odštěpným závodem NewCo Immo CZ GmbH, odštěpný závod, Obchodní zóna 266,Otvice, 431 11 Jirkov 1, IČ 04325893

Účastníci řízení dle § 70 ZOPK:Chráníme stromy z.s., Dašická 425, 530 03 Pardubice,

IČ 22770216Zelená pro Pardubicko z.s., Bartoňova 831, 530 12 Pardubice, IČ 22665641

Odůvodnění: Záměr vyhlásit jasan za památný strom byl v minulosti zahájen výzvou ze dne 5.5.2004 (č.j. ŽP/7430/04/Ves) o písemné vyjádření vlastníků dotčených pozemků. Na tuto výzvu žádný z vlastníků nereagoval, a proto MmPpřistoupil dne 3.6.2004 k vydání rozhodnutí, kterým jasan vyhlásil za památný strom (č.j. ŽP/11591/04/Ves). MmP v rozhodnutí uvádí, že se „jedná o mohutný až mimořádný exemplář jasanu ztepilého, krásného hábitu,rostoucího na břehu terénní deprese, na okraji lužního biotopu. Tento jasan ztepilý má obvod kmene ve výšce130 cm úctyhodných 484 cm a jeho odhadované stáří je 150 let. Strom je zdravý, se zdravými kořenovými náběhy. Koruna je široce rozložitá, esteticky velmi hodnotná“.Jeden z účastníků řízení však dopisem ze dne 11.6.2004 doslova vrátil rozhodnutí o vyhlášení památného stromu s tím, že je mu neadresné a nemůže tedy podat námitky nebo se odvolat. Argumentoval tím, žev lokalitě nevlastní žádný pozemek a není jednoznačně definována poloha stromu a ochranného pásma (např. zaměřením). MmP účastníkovi rozhodnutí o vyhlášení památného stromu odeslal znovu dne 18.6.2004 spolu s tehdy aktuálním výpisem z katastru nemovitostí a označením dotčených parcel včetně geodetického zaměření stromu. Stejný účastník však opakovaně dne 29.6.2004 rozhodnutí o vyhlášení památného stromu vrátil zpět s tím, že aktuální výpis z katastru nemovitostí neodpovídá oficiálnímu výpisu z katastru nemovitostí (šlo pouze o nesrovnalosti v adrese trvalého bydliště majitele, která nebyla pravděpodobně v katastru přepsána), dále poukazoval na fakt, že není zakresleno ochranné pásmo a tím může být určen špatný okruh účastníků a opakoval, že „uvedený vlastník“ v lokalitě žádný pozemek nevlastní. Znovu zdůraznil, že nemůže podat námitky nebo odvolání, jelikož mu není adresné. MmP tedy dne 12.8.2004 opravil v rozhodnutí adresu účastníka řízení (přesto zdůrazňujeme, že šlo o stejnou osobu, které se evidentně dařilo doručovat), který rozhodnutí stále vracel a omluvil se za chybu v psaní adresy. Následně však MmP dne 30.8.2004 vydává nové rozhodnutí, kterým se „v rámci autoremedury vyhovuje odvolání a rozhodnutí č.j. ŽP/11591/Ves ze dne 3.6.2004 se ruší.“ V odůvodnění MmP doslovně uvádí: „Po vyznačení kružnicí ochranného pásma stromu OŽP MmP uznal připomínku pana „A“ (pozn. pro aktuální řízeníroku 2021 MmP jméno neuvádí), že jsou rozhodnutím dotčeni další vlastníci pozemků. Vzhledem k tomu, že OŽP MmP tyto vlastníky ve správním řízení opomenul v rámci autoremedury vyhovuje odvolání pana „A“ a rozhodnutí č.j. ŽP/11591/04/Ves ze dne 3.6.2004 ruší.“Co přesně považoval MmP tehdy za „odvolání“ není známo, když jediný účastník, který na rozhodnutí reagoval jasně udával, že se odvolat nemůže. Nicméně směrodatné pro aktuální řízení je, že po tomto zrušení rozhodnutí (autoremedurou č. j. ŽP/15987/04Ves) již MmP následně žádné další úkony v řízení neučinil ani jej nezastavil a řízení tak fakticky zůstalo neukončené. Jasan tedy nebyl vyhlášen památným stromem skrze úřední chybu, nikoliv proto, že by nesplňoval podmínky, nebo absencí zákonných důvodů pro jeho vyhlášení. MmP měl obeslat další účastníky a pokračovat v řízení, nikoliv jej v podstatě nechat ladem. Tímto řízením se tedy MmP snaží napravit své předešlé chybné kroky, které mohly mít za následek nevratné poškození velmi významné dřeviny, které na území správního obvodu nemá žádnou obdobu. Po letech v roce 2018 obdržel MmP podnět spolku Chráníme stromy z.s. na vyhlášení památného stromu. MmP si následně vyžádal vyjádření AOPK ČR k vyhlášení památného stromu. Ve vyjádření AOPK ČR z roku 2018 je zřetelně uvedeno, že strom „svými parametry splňuje kritéria prokategorii památného stromu. Předmětný strom byl vyhodnocen jako perspektivní, s vysokým biologickým
potenciálem. Okolí není tímto stromem ohroženo, ani strom nevyžaduje žádná nákladná opatření.“ (toto stanovisko potvrzuje i stanovisko AOPK ČR z roku 2021). MmP následně požádal o vyjádření vlastníka, kterým v roce 2018 byla již firma NewCo Immo CZ GMbH. Tas vyhlášením nesouhlasila a dle slov MmP z dopisu ze dne 28.3.2018 (č.j. OŽP/15005-2/2018/Ves) uvedla že,„při silných vichrech, které byly velmi četné v minulém období podzimu a zimy, z tohoto stromu padaly větve na jejich stavby (zejména střechu, boční opláštění) a prostor s komunikací pro zásobování, kde projíždějí zásobovací vozidla. Dále vlastník sděluje, že předmětný pozemek a předmětný strom se nacházejí ve stabilizovaném území, které je určeno k zastavění dle platného Územního plánu města Pardubice a aktuální Změny ÚP č. XVIII. V souladu s touto změnou ÚP vlastník zahájil stavební přípravy a byla již před podáním podnětu na vyhlášení památného stromu podaná žádost na stavební úřad MmP k vydání územního rozhodnutí na plánovanou výstavbu, která je v kolizi mimo jiné i s předmětným jasanem ztepilým. Vyhlášení památného stromu se jeví jako účelové. Z těchto výše uvedených důvodů je pro vlastníka nepřijatelné, abypředmětný strom podléhal vyšší právní ochraně dle zákona.“MmP tehdy k vyhlášení jasanu opět nepřistoupil, a to pouze z toho důvodu, že by bylo řízení obtížně projednatelné. Nikoliv kvůli tomu, že by strom nesplňoval podmínky vyhlášení památného stromu. Dále se spory o existenci jasanu přesunuly na městský obvod, který střídavě vydával zamítavá i povolující závazná stanoviska pro v citaci zmíněné územní řízení až do vydání územního rozhodnutí. Do tohoto se zapojil i MmP přezkumy závazných stanovisek, která střídavě rušil a potvrzoval. Na základě posledního souhlasného stanoviska ke kácení bylo vydáno i územní rozhodnutí MmP 119921/2020, kterým se povoluje kácení a umístění stavby. Souhlasné závazné stanovisko však bylo MmP zrušeno ve zkráceném přezkumném řízení. Navíc byla během tohoto řízení podána i žaloba proti územnímu rozhodnutí, které byl usnesením soudu přiznán odkladný účinek, tedy je vykonatelnost územního rozhodnutí pozastavena. MmP také podotýká, že dosud nebylo vydáno stavební povolení a firma NewCo Immo CZ GMbH tak nemůže stavbu provést a tedy nemůže provést ani vlastní kácení stromů. V době zahájení řízení o vyhlášení památného stromu neexistovala na stavebním úřadě ani žádost o zahájení stavebního řízení. MmP obdržel dne 9.6.2021 stanovisko AOPK ČR k vyhlášení památného stromu, které potvrzuje významnost stromu a původní stanovisko AOPK ČR z roku 2018. Posouzení AOPK ČR z roku 2021 uvádí:„V rámci terénního šetření byl pouze znovu vyhodnocen zdravotní stav a vitalita jasanu ztepilého. Údaje o umístění stromu jsou součástí odborného stanoviska zpracovaného dne 6.3.2018 pod č. j. 1035/VC/2018. Kmen a koruna jsou zdravé, bez defektů. Ve spodní části koruny se vyskytuje pět silných pahýlů po ulomenýchvětvích. Koruna je vitální, vyskytuje se v ní pouze malé množství slabých suchých větví. Na jednom kořenovém náběhu byla zjištěna stará, nezacelená rána. Závěr:Zdravotní stav jasanu je dobrý. Vitalitu lze vyhodnotit jako výbornou až mírně narušenou. Strom plní estetické a ekologické funkce, je krásného habitu a svými parametry splňuje kritéria pro kategorii památného stromu. Předmětný strom byl vyhodnocen jako perspektivní, s vysokým biologickým potenciálem. Okolí není tímto stromem ohroženo, ani strom nevyžaduje žádná nákladná opatření. Jasan lze ponechat bez zásahů, nebo v jeho koruně realizovat bezpečnostní řez. Agentura potvrzuje a ztotožňuje se se závěrem v odborném stanovisku zpracovaném dne 6.3.2018 pod č. j.1035/VC/2018.“Pro přehlednost MmP doplňuje i znění stanoviska AOPK ČR z roku 2018: Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) roste solitérně v dolní části břehu, pod úrovní stavby obchodního komplexu (Kik a Cyklo Point Pardubice) za objektem hypermarketu Albert v Pardubicích (pozemek p. č. 1800/2). Od obchodního komplexu je jasan situován cca 15 m severním až severovýchodním směrem. Strom je krásná vzrostlá solitéra vynikající svým habitem a vzrůstem. Kmen dosahuje ve výčetní výšce obvodu 510 cm. Kmen je zdravý, ve výšce 3-3,5 m se větví na čtyři mohutné větve, které tvoří rozložitou, pravidelně zavětvenou, zdravou korunu typického habitu. Koruna dosahuje průměru 26-28m. Mohutné větve bylyv minulosti částečně vyvětveny, rány jsou zacelené. Kořenové náběhy jsou vyvinuté, zdravé, nepoškozené. Na mapách – panoramě s datem 25.6.2017 má strom krásnou vitální korunu. Závěr:Zdravotní stav jasanu je dobrý. Vitalitu lze vyhodnotit jako výbornou nebo mírně narušenou. Strom plní estetické a ekologické funkce, je krásného habitu a svými parametry splňuje kritéria pro kategorii památného stromu. Předmětný strom byl vyhodnocen jako perspektivní, s vysokým biologickým potenciálem. Okolí nenítímto stromem ohroženo, ani strom nevyžaduje žádná nákladná opatření“

AOPK ČR tedy potvrdila mimořádný význam Jasanu u Podkovy, a proto MmP zahájil řízení z moci úřední o vyhlášení památného stromu, které oznámil dopisem ze dne 11.6.2021 (č. j. 62618/2021/PM) a zároveň v souladu s § 55 ZOPK oznámil záměr vyhlásit památný strom. Záměr byl vyvěšen na úřední desce magistrátu města Pardubic od 11.6.2021 do 7.7.2021 a na úřední desce Úřadu městského obvodu Pardubice I od 11.6.2021 do 7.7.2021. Oznámení o zahájení řízení bylo taktéž zasláno spolkům, které mají na MmP podanou příslušně věcně i místně specifikovanou žádost. Svého práva využily spolky Chráníme stromy a Zelená pro Pardubicko z.s., které se včas do řízení přihlásily a získaly tak pozici účastníka řízení. K řízení se vyjádřil dne 23.6.2021 majitel pozemku a potažmo stromu, který vyjádřil nesouhlas s vyhlášením památného stromu. K připomínkám majitele pozemku uvádí MmP následující: I. Vyhlášené ochranné pásmo památného stromu zasahuje pouze výčet pozemků uvedených ve výrokové části tohoto řízení. Všechny jsou ve vlastnictví majitele předmětného stromu. Vlastníci okolních pozemků tedy nejsou vyhlášením ochranného pásma dotčeni. II. Jak plyne z obou posudků AOPK ČR, strom roky jednoznačně splňuje kritéria pro vyhlášení památného stromu. Jak MMP částečně odůvodnil již výše, řízení o vyhlášení památného stromu nebylo fakticky nikdy ukončeno a šlo přitom pouze o upřesnění výčtu účastníků. Strom si nadále zachoval a zachovává kritéria pro vyhlášení o kterých nikdy rozhodnuto nebylo. MmP tedy nevidí překážku ve věci již rozhodnuté, jelikož o ní rozhodnuto nebylo. Důvody ve sdělení ze dne 28.3.2018 jsou převážně důvody vlastníka stromu, který si tehdy, stejně jako v dnešní době vyhlášení stromu nepřál, ale které zároveň nepřináší žádný důvod, který by převážil veřejný zájem na ochranu přírody a krajiny a samotné vyhlášení stromu památným. MmP v inkriminovaném sdělení ze dne 28.3.2018 však uvádí, jako důvod nezahájení řízení pouze to, že je řízení těžko projednatelné. Vzhledem k tomu, že MmP dospěl v projednávání záměru již k vydání rozhodnutí, je zřejmé, že záměr projednat již lze. Strom dle nestranného odborného vyjádření AOPK ČR (a to obou z let 2018 i 2021) své okolí neohrožuje. Územní rozhodnutí sice vydáno bylo, nicméně závazné stanovisko, které povolovalo kácení bylo zrušeno v přezkumném řízení a samotné územní rozhodnutí má odloženou účinnost do doby jeho přezkoumání soudem. Navíc nebylo doposud vydáno pravomocné stavební povolení, které by až fakticky opravňovalo stavbu provést a tím by dovolilo i pokácet samotný strom. Strom dlouhodobě splňuje parametry pro vyhlášení památným stromem – k prvnímu projednání došlo již v roce 2004, jak výše MmP ozřejmil. Bylo pouze formální chybou, či dokonce politováníhodným úředním selháním, že k jeho vyhlášení již nedošlo. Fakt, že jde o dřevinu dlouhodobě splňující kritéria pro vyhlášení památného stromu je dobře známa i majiteli stromu. Proto majitel nemůže legitimně očekávat, že zvláště cenný strom, který má být chráněn, bude pokácen. I dendrologické posudky placené investorem dřevinu označovaly za významnou. Je to tedy informace dobře známa již řadu let. MmP pak fakt, že jde o velmi významného jedince, nikdy nedementoval.

III. K tomuto bodu se MmP vyjádřil částečně již výše. Dále však MmP poukazuje na fakt, že v čl. 35 odst.3 Listiny základních práv a svobod je uvedeno: „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nadmíru stanovenou zákonem.“Jak již MmP napsal výše, nikdo nemůže očekávat, že strom, který má požívat zvláštní ochrany, chráněn nebude. Ochrana přírody je nad to veřejným zájmem dle § 58 odst. 1 ZOPK a „každý je povinen při užívání přírody a krajiny strpět omezení vyplývající z tohoto zákona.“ Nicméně majitel žádný důvod veřejného zájmu, který by převažoval veřejný zájem ochrany přírody nepředložil. Argumentoval pouze soukromými zájmy, které spočívají ve výstavbě obchodu, což veřejným zájmem být nemůže. Sám majitel ve svém vyjádření ze dne 21.4.2021 k zastavení kácení stromů včetně projednávaného jasanu uvádí, že „jen velmi obtížně lze na dotčených 3 pozemcích realizovat jakoukoliv výstavbu a současně zachovat – byť i jeden – strom a při tom mu zajistit vhodné
stanovištní podmínky.“ Zachování jasanu i při následném využití pozemku majitelem k jinému záměru tedy není zcela nemožné. I proto MmP neshledává ponechání jasanu jako zásah do vlastnických práv. Dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněné dle obecné části zákona o ochrany přírody a krajiny, konkrétně § 8 ZOPK. V současnosti není možné dřevinu kácet, jelikož k tomu je potřeba stavební povolení. Výsledek stavebního řízení nemůže být předvídatelný a žadatel/majitel stromu nemůže automaticky počítat, že bude povolení provést stavbu uděleno. Vzhledem k těmto faktům MmP by hlášení památného stromu nepovažuje za zásah do vlastnického práva.

IV. K možnosti narušení územního plánu si MmP vyžádal stanovisko Odboru hlavního architekta (OHA), který ve svém sdělení k uplatňování územního plánu ve smyslu vyhlášení památného stromu uvádí: „Možnost vyhlášení stromu za památný je podrobností, která není územním plánem řešena. Územní plán definuje plochy s rozdílným způsobem využití a ve všech těchto plochách je možné umístit či ponechat plochy pro zeleň. Vyhlášení památného stromu neznemožňuje danou plochu využít pro funkci občanské vybavenosti koncetrované. Při prověřování zastavitelnosti pozemku je třeba vycházet z podmínek v území. Dle § 18 odst. 1 stavebního zákone je jedním z cílů územního plánování vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Vyhlášením stromu za památný je plně v souladu se zněním tohoto paragrafu a nedošlo by tak k negativnímu ovlivnění plnění územního plánování.“Z citovaného sdělení OHA jasně plyne, že vyhlášením stromu za památný nebude nijak dotčena možnost plnění územního plánu.
MmP dále podotýká, že územní plán je v podstatě politický dokument, který sám o sobě nezakládá veřejný zájmem. Důkaz toho je fakt, že zastupitelstvo města, které územní plán schvalovalo, zároveň na svém zasedání dne 29.4.2021 usnesením č. Z/2200/2021 schválilo připojení statutárního města Pardubice k textu petiční výzvy pro zachování jasanu. Spolek Chráníme stromy z.s. se vyjádřil v podpoře vyhlášení Jasanu u Podkovy za památný strom, kdy poukázal i na vysoký biologický potenciál z hlediska zachování genofondu, jelikož doposud odolává pro jasany letální houbové chorobě Chalara fraxinea. MmP spatřuje v tomto faktu velký potenciál, jelikož bystrom mohl být zdrojem odolného sadbového materiálu. Dále spolek poukazuje na vysokou společenskou významnost stromu, jelikož strom získal i prestižní ocenění od nadace Partnerství. MmP také porovnalspolkem udaný průměr kmene s novějšími dokumenty (novější dendrologické průzkumy) a seznal, že ve 130 cm má kmen opravdu přibližně 550 cm. MmP dále nemá, co by k připomínkám spolku doplnil, jelikož podporují rozhodnutí vyhlásit památný strom. Po seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí žádné nové připomínky a podklady nikdo z účastníků nepodal.Dle MmP jde o velmi hodnotnou dřevinu, která v rámci svého taxonu nemá minimálně na celém území působnosti MmP obdoby. Její biologický a společenský význam je pro výše napsané nezpochybnitelný a má velmi perspektivní potenciál. Tyto hodnoty se navíc postupem let ještě zvyšují. Vlivem postupujících klimatických změn, rozmachu nových houbových onemocnění a degradace (ztrátě biodiverzity) krajiny je ochrana jedinců, kteří mohou nést geneticky odolné potomstvo v podstatě existenciálně důležitá. Strom po mnoho let zcela splňuje kritéria pro vyhlášení památného stromu a nikým nebyl předložen důvod veřejného zájmu, který by převyšoval veřejný zájem ve smyslu ochrany přírody – jeho vyhlášení památným stromem a tím i zvýšení jeho ochrany, kterou by měl ze zákona mít. Z výše řečeného má MmP za to, že snesl dostatek argumentů k vyhlášení stromu za památný a vyvrátil argumenty majitele, který si jeho vyhlášení nepřeje. Proto také MmP rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Poučení:Proti tomuto rozhodnutí je možno podle ust. § 81 a násl. správního řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení podat písemné odvolání prostřednictvím Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí – oddělení ochrany přírody, Štrossova 44, Pardubice 53021, ke Krajskému úřadu pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice. Odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je rozhodnutí je nepřípustné. Strom bude náležitě označen dle § 47 ZOPK. Označení provede MmP po nabytí právní moci rozhodnutí.


Ing. Miroslav Míča Vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník: Účastníci řízení:NewCo Immo CZ GmbH, se sídlem In der Buttergrube 9, 99428 Weimar-Legefeld, Spolková republikaNeměcko; zastoupená odštěpným závodem NewCo Immo CZ GmbH, odštěpný závod, Obchodní zóna 266,Otvice, 431 11 Jirkov 1, IČ 04325893

Chráníme stromy z.s., Dašická 425, 530 03 Pardubice, IČ 22770216

Zelená pro Pardubicko z.s., Bartoňova 831, 530 12 Pardubice, IČ 22665641

Na vědomí:Magistrát města Pardubic, stavební úřad, Štrossova 44, 530 21 Pardubice (osobně)

Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, Štrossova 44, 530 21 Pardubice (osobně)

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, Magistrát města Pardubic, náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice (osobně)

Česká inspekce životního prostředí, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové (DS)

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11Pardubice (DS)

Úřad městského obvodu Pardubice I, U Divadla I č. p. 828, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. (DS)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Oddělení ÚSOP, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov (DS) –po nabytí právní moci.