Magistrát města Pardubic rozhodl zdržet se škodlivé činnosti spočívající v kácení dřevin rostoucích mimo les včetně zapojených porostů na Podkově u PŘEDNÁDRAŽÍ

Magistrát města Pardubic rozhodl zdržet se škodlivé činnosti spočívající v kácení dřevin rostoucích mimo les včetně zapojených porostů na Podkově u PŘEDNÁDRAŽÍ

ROZHODNUTÍ


Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí – oddělení ochrany přírody (dále MmP) jako věcně i místně příslušný orgán státní správy rozhodl na základě provedeného správního řízení oomezení škodlivé činnosti, zahájeného podle ust. § 66 ZOPK následovně:
Společnosti NewCo Immo CZ GmbH, se sídlem In der Buttergrube 9, 99428 Weimar-Legefeld, Spolková republika Neměcko; zastoupená odštěpným závodem NewCo Immo CZ GmbH, odštěpný závod, Obchodní zóna 266, Otvice, 431 11 Jirkov 1, IČ 04325893
přikazuje:

1. zdržet se škodlivé činnosti spočívající v kácení dřevin rostoucích mimo les včetně zapojených porostů různého druhového složení na pozemcích p. č. 1767/5, 1767/6, 1769/1, 1769/6, 1795/16,1798/1, 1798/2, 1800/2, 1800/5, 1803/6, 1803/13 vše v k. ú. Pardubice, do doby obdržení pravomocného stavebního povolení, kdy bude moci provést stavební záměr jako celek

2. majitel předmětných pozemků zajistí dodržení tohoto omezení tak, aby nedošlo ke kácení dřevin na předmětných parcelách včetně zapojených porostů na uvedených pozemcích najatými osobami

Toto rozhodnutí se nevztahuje na dřeviny kácené podle § 8 odstavce 4 zákona č. 114/1992 Sb., tedy dřeviny,jejichž stavem je zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.


Účastníci řízení :Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu z pozice vlastníka předmětných pozemků a žadatele o územní rozhodnut ve věci umístění stavby na předmětných výše uvedených pozemkových parcelách:

NewCo Immo CZ GmbH, se sídlem In der Buttergrube 9, 99428 Weimar-Legefeld, Spolková republika Neměcko;  IČ 0432589

Účastníkem řízen dle § 71 odst. 3 ZOPK je:Městský obvod Pardubice I, U Divadla I č. p. 828, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice


Účastníkem řízení dle § 70 odst 3 ZOPK je:

Zelená pro Pardubicko z.s., Bartoňova 831, 530 12 Pardubice, IČ 22665641

Odůvodnění:

MmP zahájil řízení o omezení kácení dopisem ze dne 2.3.2021. Řízení bylo fakticky zahájeno doručením oznámení investorovi jakožto účastníku řízení dne 3.3.2021. Současně MmP vydal předběžné opatření formou rozhodnutí, kterým kácení omezil po dobu řízení, do vydání meritorního rozhodnutí ve věci. Oznámení bylo zasláno i spolkům na ochranu přírody, které mají podanou a příslušně specifikovanou žádost dle § 70 ZOPK.

Svého práva využil spolek Zelená pro Pardubicko z.s. (dále jen spolek),

který se včas do řízení přihlásil a stal se tak účastníkem tohoto správního řízení.

Dne 11.3.2021 podal investor odvolání proti předběžnému opatření, které MmP předal nadřízenému orgánu, jímž je Krajský úřad Pardubického kraje. Dne 12.5.2021 rozhodnutí Krajský úřad pro Pardubický kraj, odbor životního prostředí a zemědělství výše uvedené předběžné opatření potvrdil.

Dne 15.4.2021 byli účastníci tohoto řízení seznámeni s podklady rozhodnutí a zároveň byli vyzváni k vyjádření se k těmto podkladům. K podkladům se písemně vyjádřila dne 21.4.2021 společnost NewCo Immo CZ GmbH, IČ 04325893.

Dále se vyjádřil dne 23.4. 2021 spolek Zelená pro Pardubicko z.s.,IČ 22665641.

Vzhledem k doplnění spisu o tato vyjádření, byli účastníci řízení opatřením ze dne 26.4.2021 opět seznámeni s podklady rozhodnutí a byla jim dána možnost se k těmto podkladům vyjádřit.

MmP dne 19.5.2021 vydal rozhodnutí, kterým přikázal zdržet se škodlivé činnosti.

Proti tomuto rozhodnutí bylo dne 3.6.2021 doručeno odvolání společnosti NewCo Immo CZ GmbH,  IČ 04325893.

Opatření ze dne 16.6.2021  byli účastníci řízení seznámeni s podaným odvoláním a byli vyzváni k vyjádření se k tomuto odvolání.

Dne 1.7.2021 byl spis pod značkou SZ_MMP 23201/2021 předán nadřízenému orgánu ochrany přírody,Krajskému úřadu Pardubického kraje.

Rozhodnutím ze dne 3.2.2022 Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství rozhodnutí MmP zrušil a vrátil k novému projednání.

Vzhledem k tomu, že stále není vydáno stavební povolení na stavbu obchodního centra, které by povolilo kácení dřevin mimo les, orgán ochrany přírody opatřením ze dne 17.6.2022 č.j.: oznámil pokračování v řízení a seznámil s podklady rozhodnutí. Do určeného termínu se k podkladům žádnýúčastník řízení nevyjádřil, proto MmP přikročil k vydání rozhodnutí.

Ad. výrok 1) řízení bylo zahájeno z důvodu omezení kácení do doby platnosti povolení kácení, které bylo povoleno územním rozhodnutím stavebního úřadu na základě závazného stanoviska, kterým byla stanovena podmínka „Kácení je možné realizovat až po vzniku práva provést předmětný stavební záměr podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ...“. MmP dospěl k závěru, že jsou zde splněny předpoklady pro řízení dle § 66 ZOPK o omezení nedovolené škodlivé činnosti. Jelikož kácení je možné vykonat až po nabytí práva provést stavební záměr jako celek. To splněno není, jelikož není vydáno platné stavební povolení. Smysl uložené podmínky o nemožnosti kácení do obdržení stavebního povolení se dá explicitně vyčíst z posledního odstavce odůvodnění, kde ÚMO I jasně odůvodňuje svoji podmínku: „aby bylo zamezeno kácení v případě, že by tento záměr nebyl realizován.“ Jelikož není vydáno stavební povolení, nedá se s jistotou říct, že bude záměr realizován. Stavebník nemůže vycházet z předpokladu, že mu bude kladné rozhodnutí uděleno až si v budoucnu zažádá, ale musí být fakticky držitelem pravomocného stavebního povolení se všemi náležitostmi. Do té doby je kácení dřevin nezákonné. Navíc v době kácení dřevin stavební úřad neevidoval ani žádost o stavební povolení předmětné stavby.


MmP dále vychází i ze vzoru závazného stanoviska ke kácení dle § 8 odst. 6 ZOPK, které vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP), kde je jedna z podmínek kácení předepsána jasně tak, že záměr kácení „je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby“.Těmito základními úvahami se Mmp stále řídí a stojí si za svým právním názorem na věc. Územním rozhodnutím opravdu může vzniknout právo provést přípojky, ale nesmí zde být dána jiná omezení– například při střetu záměru se zákonem chráněnými zájmy jako je ochrana přírody (ochrana dřevin rostoucích mimo les). V tomto případě bylo dáno omezení orgánem ochrany přírody, který realizaci podmínil tím, že je možné kácet až s právem provést stavební záměr. Stavebním záměrem je zde myšleno právoprovést stavbu jako celek, nikoliv pouze část jejích dílčích objektů, popřípadě dokonce jen možnost stavbu zahájit. Sémanticky vzato slovo „provést“ znamená také uskutečnit, realizovat nebo uvést ve skutečnost. V tomto případě konkrétně uskutečnit stavební záměr. Stavebním záměrem je zde jednoznačně umístění a realizace stavby Obchodní budovy Přednádraží III. To v současné době splněno není, záměr nemůže být uskutečněn –realizován, tedy uveden ve skutečnost, jelikož pro něho neexistuje platné stavební povolení. Možnost realizace dílčích objektů – přípojek – pak logicky nemůže být provedením záměru. Proto MmP považuje argumentaci investora za neopodstatněnou.

Ad. výrok 2) z praxe lze vyvozovat, že vlastník pozemků ani jeho vybraný zástupce nebude pravděpodobně vlastní kácení provádět. Předpokládáme, že kácení bude provádět firma, která se na tyto činnosti specializuje. Protože v současné době není známo, která firma nebo fyzická osoba bude stromy kácet, MmP dal do výroku povinnost majiteli pozemků zajistit, aby se zdržely škodlivé činnosti spočívající v kácení dřevinna výše uvedených pozemcích i najaté osoby. MmP věří, že se takto dostatečně vypořádal s námitkami investora. MmP stále trvá na nutnosti provedeného opatření, jelikož zde došlo v podstatě k nepovolenému kácení. K vyjádření spolku není v podstatě co dodat ze strany MmP, jelikož ten se zcela ztotožňuje s dosavadním postupem MmP v omezení kácení předmětných dřevin. Dle MmP je tak postup v omezení kácení opodstatněný, zákonný a dostatečně logicky odůvodněný dle zásad správního řádu. Proto výše napsané MmP rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Závěrem MmP podotýká, že MmP přezkoumal souhlasné závazné stanovisko. Ve zkráceném přezkumném řízen dle § 98 správního řádu MmP shledal, že při vydání závazného stanoviska došlo k závažným porušením platné legislativy a toto stanovisko vrátil ÚMO I k novému projednání se všemi právními důsledky pro vydané územní rozhodnutí. MmP si je také vědom, že některé dřeviny na předmětných pozemcích byly již pokáceny, což bude následně dále předmětem dalšího šetření.


Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí je možno podle ust. § 81 a násl. správního řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení podat písemné odvolání prostřednictvím Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí – oddělení ochrany přírody, Štrossova 44, Pardubice 53021, ke Krajskému úřadu pardubického kraje, odboru životníhoprostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice.Dle § 90 odst. 1 ZOPK nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.

Ing. Miroslav Míča - Vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic


Rozdělovník: Účastníci řízení o omezení škodlivé činnosti: NewCo Immo CZ GmbH, se sídlem In der Buttergrube 9, 99428 Weimar-Legefeld, Spolková republika Neměcko; zastoupená odštěpným závodem NewCo Immo CZ GmbH, odštěpný závod, Obchodní zóna 266,Otvice, 431 11 Jirkov 1, IČ 04325893

(DS)Městský obvod Pardubice I, U Divadla I č. p. 828, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice.

(DS)Zelená pro Pardubicko z.s., Bartoňova 831, 530 12 Pardubice, IČ 22665641

(DS)Na vědomí:Česká inspekce životního prostředí, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové (DS)

Magistrát města Pardubic, stavební úřad, Štrossova 44, Pardubice 53021 (osobně)