MŽP musí znovu rozhodnout o emisní výjimce pro elektrárnu Chvaletice, kterou soud zrušil. Může ji zkrátit

MŽP musí znovu rozhodnout o emisní výjimce pro elektrárnu Chvaletice, kterou soud zrušil. Může ji  zkrátit

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, včera odpoledne vydal plné znění rozsudku, kterým zrušil rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (MŽP) o emisní výjimce pro uhelnou elektrárnu Chvaletice

[1]. Na rozhodnutí soudu bez bližších podrobností již dříve upozornila Česká televize

[2]. Z plného znění rozsudku plyne, že je nyní MŽP povinno bez zbytečného odkladu rozhodnout v souladu se zákonemo emisní výjimce z limitů pro oxidy dusíku a rtuti pro tuto elektrárnu ze skupiny Sev.en Energy AG miliardáře Pavla Tykače. Nevládní organizace navrhují, aby vzhledem k energetické krizi původní výjimku MŽP nezamítlo, ale v souladu s rozsudkem soudu zkrátilo její trvání do srpna 2023. Díky zkrácení výjimky by se odstranilo současnou nejistotu ohledně legálního fungování elektrárny a navíc by provozovatel mohl bez problémů nainstalovat technologie pro dosažení zákonných emisních limitů před další topnou sezónou. Z materiálů, které provozovatel poskytl úřadům a soudům, vyplývá, že pro nainstalování potřebných filtrů by měl v takovém případě dostatek financí i času.

[3] Pokud by MŽP nerozhodlo, bylo by to nejen v rozporu se zákonem, ale také by nadále hrozilo, že elektrárna bude náhle odstavena (či provozována nelegálně). Krajský úřad Pardubického kraje totiž již v reakci na vydané předběžné opatření soudu, které platnost výjimky pozastavilo, zahájil řízení o přezkumu, jehož výsledkem bude vepsání zákonných emisních limitů do integrovaného povolení elektrárny Chvaletice. Ty elektrárna pravděpodobně není schopna ze dne na den splnit. Stále nedořešenou situaci kolem elektrárny Chvaletice zavinil podle nevládních organizací samotný provozovatel elektrárny, který místo aby nové limity - schválené již před pěti lety - splnil (což udělalo 92 ze 110 velkých spalovacích zařízení v ČR) nebo z nich získal výjimky v mezích zákona, neustále trvá na dlouhé a příliš velké výjimce, jakou zákon neumožňuje. Díl viny však nesou i úřady - Krajský úřad Pardubického kraje (který ji udělil poprvé), Krajský úřad Olomouckého kraje (který výjimku udělil znovu)

[4] a Ministerstvo životního prostředí, které ji za ministra Richarda Brabce potvrdilo

[5]. Provozovatel elektrárny se po zastavení platnosti výjimky z emisních limitů na rtuť aoxidy dusíku dokonce obrátil na Ústavní soud ČR [6] s žádosti o její obnovení. Ústavní soud však odmítl stížnost jako neopodstatněnou

[7].Z podané stížnosti k nejvyšší soudní instanci navíc vyplývá, že investice do filtračních technologií je proprovozovatele finančně dostupná. Ve stížnosti uvádí, že pouze v roce 2022 činí odhad zisku 3,9 miliardy korun

[8].Maximální částka pro případ instalace nových filtrů, které by snížily emise vypouštěných škodlivin hluboko pod emisní limity, je 1,5 miliardy korun. Provozovatel však také může jít cestou vyladění stávajících filtračních technologií a instalace technologie dávkování aktivního uhlí

[9], a nákladyna dosažení emisních limitů se tak mohou dostat na 95 milionů korun

[10], tedy zhruba na 2,5 % letošního očekávaného zisku elektrárny. Takové úpravy lze navíc provést v řádu několika týdnů.

Ekologické organizace Hnutí DUHA a Greenpeace, místní spolky Zelená pro Pardubicko a Zastavme elektrárnu Chvaletice a expertní skupina Frank Bold upozorňují na nezákonnost rozhodnutí o výjimkách pro Elektrárnu Chvaletice od roku 2019. Uhelné elektrárny Chvaletice a Počerady (stejného provozovatele) získaly výjimky z emisních limitů pro rtuť, které jsou v absolutních emisích nesrovnatelně větší než výjimky pro jakékoliv další zdroje, a to z důvodu velkého zvýšení limitu a i velké délce výjimky. Udělená výjimka pro Počerady by znamenala, že elektrárna vypustí o 1 250 kg rtuti více než v případě splnění BAT, což z ní činí největší výjimku ze všech zdrojů. Elektrárna Chvaletice dostala výjimku např i nejmenším 1 234 kg rtuti nad rámec zákonného emisního limitu, což je druhá největší výjimka a skoro dvojnásobná oproti třetí největší pro Ledvice 6. Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká:“Ministerstvo životního prostředí má nyní povinnost znovu rozhodnout o soudem zrušené emisní výjimce pro uhelnou elektrárnu Chvaletice. A místo protahování soudního sporu, odkladů či přehazování rozhodnutí na krajský úřad by mělo využít unikátní možnosti emisní výjimku přímo svým rozhodnutím zkrátit. Tím ukončí tuto frašku, kdy se Pavel Tykač neustále snaží získat nezákonně dlouhou úlevu zpovinnosti chránit zdraví lidí a životní prostředí. Tím bude také zajištěno, že elektrárna bude fungovat nejen do konce této topné sezóny, ale bude mít i časdosáhnout emisních limitů do začátku příští topné sezóny.”Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, říká:“Soud rozhodl jasně, že současná emisní výjimka pro elektrárnu Chvaletice je absolutně nepřípustná a v rozporu se zákonem. Ospravedlnitelné by podle soudubylo, kdyby elektrárna měla úlevu ze své zákonné povinnosti jen po dobu dvou let odzačátku platnosti nových emisních limitů, tedy do srpna 2023. A to je přesně cesta, kterou by se nyní mělo vydat ministerstvo životního prostředí. Provozovatel by tak měl dostatek času na to, aby nainstaloval slibované filtrační technologie a konečně snížil emise nebezpečných a toxických látek, které vypouští do ovzduší.”
Eliška Beranová, právnička Frank Bold, která se případu dlouhodobě věnuje, říká:“Krajský soud dal žalobcům za pravdu ve všech žalobních bodech. V rozsudku uvádí, že šestiletá rtuťová výjimka, která by životní prostředí znečistila přinejmenším tunou a čtvrt rtuti, byla vydána v rozporu se zákonem o integrované prevenci. V řízení o výjimce totiž úřady protežovaly individuální ekonomický zájemprovozovatele, aniž by na první místo postavily zákonný požadavek na zajištění ochrany lidského zdraví a životního prostředí. V dalším řízení o výjimce má Ministerstvo životního prostředí povinnost tento zásadní nedostatek napravit.

”Kontakty:Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Eliška Beranová, Frank Bold, 773 759 209, eliska.beranova@frankbold.org

Lukáš Hrábek,Greenpeace, 603 443 140, lukas.hrabek@greenpeace.org

Jan Linhart, Zelená pro Pardubicko, 602 186 285, info@zelenapropardubicko.cz

Robert Hrdina, Zastavme elektrárnu Chvaletice, 777 209 154,robert.hrdina@gmail.com

 

Poznámky pro editory a editorky:

[1] https://www.greenpeace.org/static/planet4-czech-republic-stateless/2023/01/1fcb75cd-priloha_1130279686_0_60a_5_2022_67.pdf

[2] https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3554335-vyjimka-z-emisnich-limitu-pro-elektrarnu-ve-chvaleticich-neplati-rozhodl-soud

[3] https://hnutiduha.cz/aktualne/tykac-se-u-ustavniho-soudu-domaha-prava-znecistovat-ve-chvaleticich-zlomek-zisku-z

[4] O výjimkce rozhodovat Krajský úřad Olomouckého kraje proto, že místněpříslušný Krajský úřad Pardubického kraje byl vyloučen z řízení pro podjatost. https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajsky-urad-v-olomouci-udelil-elektrarne-chvaletice-vyjimku-z-emisnich-limitu

[5] https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/elektrarna-chvaletice-vyjimka-ministerstvo-krajsky-urad.A211125_150757_pardubice-zpravy_lati

[6] Ústavní stížnost https://www.greenpeace.org/static/planet4-czech-republic-stateless/2022/08/920430a1-us_potvrzeni-o-doruceni_i_us_2182_22_220822.pdf

[7] Usnesení Ústavního soudu Sp.zn. I. ÚS 2182/22 https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=121248&pos=1&cnt=9&typ=result

[8] Ústavní stížnost na str. 9 uvádí: "

Pro ilustraci Stěžovatelka uvedla, že odhadzisku z provozu zařízení činí (pouze) pro rok 2022 přibližně 3,9 mld. Kč. Údaj vychází z (i) odhadu objemu výroby zařízení za rok 2022 specifikovaného v rámci
doplnění odborného posouzení k udělení výjimky, (ii) veřejně dostupné průměrnéceny elektrické energie za období od 1. 7. 2021 do 17. 3. 2022 (při převodu dlekurzu EUR/CZK ke dni 18. 3. 2022 (1 EUR = 24,83 CZK)) a (iii) očekávaných nákladů na provoz zařízení za rok 2022. Výpočet byl proveden následovně: očekávaný objem výroby zařízení za rok 2022 (3.511.911 MWh) x průměrná cenaelektrické energie (3.918 Kč/MWh) - očekávané náklady před daní na roční provozzařízení (8.911.317.000 Kč) = očekávaný čistý zisk (3.927.441.000 Kč)."[9]

https://cs.wikipedia.org/wiki/Aktivn%C3%AD_uhl%C3%AD[10]

Celkem v nejdražší variantě, která by umožnila dosáhnout limity hluboko podhorní hranicí BAT, jde cca o 3 mld. Kč. Pro dosažení limitů u rtuti byly nainstalovány látkové filtry za 1,5 mld. Kč, které ovšem elektrárna stejně potřebovala, protože odinstalovala nedostatečně funkční elektrostatické odlučovače prachových částic. Tato investice již proběhla. Technologii pro odlučování oxidu dusíku nebude podle provozovatele třeba instalovat, protože dostatečné odlučovače již elektrárna má, a stačí tak dočasněomezit provoz a následně vyladit stávající technologii ke snižování emisí oxidů dusíku, která je podle vyjádření provozovatele ke splnění emisního limitu sama osobě dostačující. V případě částky 95 milionů korun se jedná o náklady na instalaci technologieaktivního uhlí. Taková investice se dá udělat rychle. Podle provozovatele by tatoinvestice stačila k plnění emisních limitů.