Obec Stolany vytvořila z dotace veřejných prostředků mokřady a ty následně neudržovala, náš spolek a místní OOP doporučuje správný management a plnění funkce v zemědělsky využívané a na biodiverzitu chudé krajině

Obec Stolany vytvořila z dotace veřejných prostředků mokřady a ty následně neudržovala, náš spolek a místní OOP doporučuje správný management a plnění funkce v zemědělsky využívané a na biodiverzitu chudé krajině

Zelená pro Pardubicko podpořila rozhodnutí Městského úřadu Chrudim, jakožto místně příslušný orgán ochrany přírody.

 

R O Z H O D N U T Í
Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí (dále jen OOP) jako orgán ochrany přírody příslušný, rozhodl po provedeném správním řízení takto: žadateli, kterým je obec Stolany, vydává nesouhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku vodní plocha – tůň na pozemku p. č. 82/5 v katastrálním území Stolany. Tůň byla vybudována jako součást projektu odbahnění Panského a Malého rybníku a opravě jejich břehů a hrází. Po skončení udržitelnosti tohoto projektu zastupitelstvo obce Stolany rozhodlo tůň zasypat. K záměru zasypat tůň se OOP vyjadřoval v roce 2022. V tomto vyjádření uvedl, že nesouhlasí se zasypáním tůně. Jako podklad pro vyjádření si opatřil odborné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny, pracoviště Východní Čechy (dále jen AOPK). Stanovisko bylo vydáno a je v něm uvedeno, že předmětná tůň je přes značný stupeň zárůstu rákosím a nahromaděním stařiny a nízký sloupec vody v celé lokalitě centra obce biologicky nejhodnotnějším místem. Při pochůzce byli v tůni zjištěni obojživelníci a byl zaznamenán hlas rákosníka obecného.

V roce 2023 žadatel opět kontaktoval OOP a sdělil, že zastupitelstvo obce znovu záměr zasypat tůň projednalo a trvá na něm. Na osobním jednání se starostou obce OOP doporučil podat žádost o závazné stanovisko, což žadatel učinil dne 8. 3. 2023. K žádosti přiložil Aktualizační herpetologický průzkum mokřiny v intravilánu obce Stolany (dále jen průzkum) zpracovaný společností EKOSFER Solutions, s. r. o., IČO 06082530, Hradecká 566, Třebechovice pod Orebem v dubnu 2022. NAOPAK AOPK v závěru odborného stanoviska uvádí, že nenašla objektivní odborné důvody pro zasypání tůně, ale naopak je třeba tůň mírným, citlivě provedeným zásahem zrevitalizovat, zmladit v jejím vývoji a tak prodloužit její životnost a zachovat její biologickou rozmanitost a ekostabilizační funkci ve zdejší zemědělsky velmi intenzivně obhospodařované krajině. AOPK dále v závěru stanoviska uvedla návrh podmínek pro řešení navržené žadatelem, tedy vybudování tůně na jiném místě mimo zastavěné území obce. Zahájení řízení o vydání závazného stanoviska oznámil OOP účastníkům i přihlášenému spolku Zelená pro Pardubicko z. s. (dále jen spolek). Z tohoto důvodu svolal OOP ústní jednání na místě samém na den 23. 5. 2023 a k pozvánce přiložil podklady pro vydání rozhodnutí. Ústního jednání se zúčastnili zástupci žadatele (starosta – pan Hluchník a zastupitel - pan Horník), zástupci spolku (pan Linhart a paní Günnerová) a OOP. Při jednání byl posouzen stav předmětné tůně a účastníci měli možnost se k věci vyjádřit. Tůň je prakticky celá zarostlá rákosím, místy byla vidět vodní hladina a byly slyšet hlasy obojživelníků a rákosníka obecného, který zde hnízdí. Zástupci žadatele uvedli, že trvají na své žádosti, uvedení plochy do původního stavu. To odůvodňují tím, že v tůni je málo vody a je zanesená. Zástupci spolku nesouhlasí se zasypáním tůně bez náhrady a přiklánějí se k tomu, aby byl využit potenciál tůně a dané lokality. Z ústního jednání byl sepsán zápis.“OOP posoudil a zvážil všechny shromážděné podklady i svá zjištění na místě samém a k věci uvádí: Předmětná tůň je v centru obce v lokalitě, kde jsou dva rybníky – Panský a Malý a tvoří jejich součást jako významných krajinných prvků a i tůň samotná plní jako ekologicky a biologicky hodnotná část předmětné lokality funkce významného krajinného prvku. Podle zjištění z let 2022 a 2023 je biotopem pro obojživelníky, v roce 2022 zde byl pozorován skokan zelený a zaznamenán rákosník obecný, v roce 2023 v jarním období byly zjištěny snůšky skokana hnědého a ve vodě byl pozorován středně velký zooplankton. V rákosí v tůni hnízdil rákosník obecný. V současné době je tůň zcela neudržovaná, což má za následek její postupné zarůstání rákosím a zmenšování plochy vodní hladiny. Snižuje se hloubka tůně, protože staré rákosí zůstává v tůni a snižuje vodní sloupec. Oba rybníky v její blízkosti jsou poměrně intenzivně rybářsky využívané, což ovlivňuje kvalitu vody a výskyt vodních živočichů v nich. Rybníky jsou bez ponořené vegetace, stejně jako litorální pásmo a na rybnících nebyli v letech 2022 a 2023 pozorováni obojživelníci ani jejich pulci ani větší hmyz vázaný na vodu jako např. vážky. V průzkumu provedeném společností EKOSFER Solution s.r.o. v dubnu 2022 je stav tůně hodnocen jako zcela nevyhovující (vysoká míra sukcese, chybějící volná vodní hladina, a dostatečný vodní sloupec, pravděpodobné vysychání v brzkých letních měsících, pochybný původ a jakost vody, silná eutrofizace nádrže) a nelze předpokládat udržení stabilní rozmnožující se populace v této ploše. Tůň ztratila původní funkci refugia pro obojživelníky a je pro vývojová stadia obojživelníků spíše ekologickou pastí. Stav tůně je podle názoru společnosti EKOSFERSolution s.r.o. důsledkem způsobu managementu vodní plochy a jejím umístěním. V závěru průzkumu jsou navrženy postupy pro řešení stavu tůně a to buď kompletní revitalizace, zrušení vodní plochy nebo zvážit vybudováni nové tůně na jiné ploše. OPP k tomu uvádí, že nemůže souhlasit s konstatováním, že tůň je pro vývojová stadia obojživelníků ekologickou pastí, protože opakovaně, dva roky po sobě, zde byl zaznamenán výskyt skokana zeleného a snůšky skokana hnědého. To je dokladem toho, že i přes svůj momentálně neutěšený stav tůň funkci biotopu, byť omezeně, stále plní. OOP po opakovaném šetření na místě samém a s přihlédnutím k odbornému stanovisko AOPK konstatuje, že předmětná tůň je nejhodnotnějším biotopem v lokalitě má potenciál být místem rozmnožování řady druhů obojživelníků a dalších na vodu vázaných organismů. Její současný stav je důsledkem toho, že v minulých letech tůň nebyla nijak udržována a řešit vzniklou situaci tím že se tůň zaveze, považuje OOP za špatné řešení. Jakkoliv chápe snahu žadatele zlepšit prostředív dané lokalitě, nemůže z hlediska zájmů ochrany přírody souhlasit s tím, že se tůň bez náhrady zaveze. OOP má za to, že by bylo možné vybudovat odpočinkové místo v centru obce s využitím potenciálu předmětné tůně a do projektu komunitní zahrady tůň zakomponovat. Tůň byla vybudována jako místo pro obojživelníky a další na vodu vázané organismy a tuto její funkci lze
obnovit a zlepšit. Pokud by pravidelně 1 – 2x ročně bylo provedeno pokosení a odvezení části rákosu, vodní hladina v tůni by se zvětšila a i estetického hlediska by tůň působila lépe. Podobné vodní prvky se jako součást odpočinkových míst budují a při správné péči tvoří zajímavý přírodní prvek a mají i ekovýchovnou hodnotu. Nevzhledná je tůň proto, že je dlouhodobě zanedbávána její údržba. Není také pravdou, že tůň je vedle stávajících rybníků nevýznamná. Z pohledu zájmů ochrany přírody má tůň velký význam, protože ani v jednom z rybníků nejsou podmínky pro obojživelníky a další na vodu vázané organismy. Proto je důležité už vybudovanou tůň v místě zachovat. Při zajištění údržby tůně a odklizení vrstvy rákosového odpadu, která na dně tůně zůstává, by sloupec vody v tůni byl vyšší a voda by se zde udržela déle. Zápach je způsoben hlavně rozkladem neodklizeného rostlinného materiálu. Pokud jsou v tůni odpadky, je to proto, že je tam odhazují občané obce a nemůže to být důvodem pro zasypání tůně. Návrh žadatele zasypat stávající tůň a vybudovat novou na vhodnějším místě, by OOP akceptovalv případě, že by součástí žádosti byl konkrétní návrh umístění nové tůně včetně návrhu jejího managementu. Stávající tůň by pak bylo možné zasypat až v době, kdy by nová tůň byla funkční. Na tomto místě OOP uvádí, že v odborném stanovisku AOPK uvedené podmínky pro novou tůň mají být vodítkem pro hledání vhodné lokality a základním doporučením, jak by se mělo postupovat. V případě, že by žadatel měl návrh na lokalitu pro novou tůň, nabízí OOP možnost tento návrh přímo na místě projednat. S ohledem na výše uvedené OOP konstatuje, že zasypání tůně na pozemku p. č. 82/5 v k. ú.Stolany je v rozporu se zájmy ochrany přírody, proto k věci vydal nesouhlasné závazné stanovisko.

Ing. Ivo Rychnovský vedoucí Odboru životního prostředí v zastoupení Ing. Kateřina Mrózková