Přezkoumání: JASAN ZA ALBERTEM

R O Z H O D N U T Í

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostřední, oddělení ochrany přírody (dále MmP) jako orgánpříslušný dle § 95, odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen:„správní řád“) a dle § 139, odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen:„zákon o obcích“) přezkoumal ve zkráceném přezkumném řízení dle § 98 správního řádu závazná stanoviska Úřadu městského obvodu Statutárního města Pardubice, Městského obvodu Pardubice I., odboru dopravy a životního prostředí (dále „ÚMO I“) vydaná dne 25. 9. 2018 pod č.j.: ÚMOI/5903/2018/ODŽ/25/Peš-5 a 25. 2.2019 pod č. j. ÚMOI 690/2019/ODŽ/25/Peš-5, přičemž rozhodl takto:

1. V přezkoumávaném závazném stanovisku ze dne 25. 9. 2018 pod č.j.:ÚMOI/5903/2018/ODŽ/25/Peš-5 (dále ZS 2018) správní orgán nezjistil porušení právních předpisů. Proto řízení v této části, dle odstavce 1 § 97 správního řádu zastavuje a potvrzuje platnost tohoto závazného stanoviska. 2. Přezkoumávané závazné stanovisko ze dne 25. 2. 2019 pod č.j.: ÚMOI 690/2019/ODŽ/25/Peš-5 (dále ZS 2019), které neobsahovalo náležitosti závazného stanoviska dle odstavce 2 § 149 správního řádu, se podle odstavce 3 § 97 správního řádu ruší a věc se vrací ÚMO I k novému projednání. Rozhodnutí dále předcházelo:12. 9. 2018 – žádost investora o závazné stanovisko ke kácení stromů rostoucích mimo les 25. 9. 20018 – ÚMO I vydal ZS 2018, kterým kácení zamítl. 7. 2. 2019 – investor podal novou žádost o závazné stanovisko, kterou doplnil o další podklady. 25. 2. 2019 – ÚMO I vydal ZS 2019, kterým – s odkazem na ZS 2018 – kácení znovu zamítl. 28. 6. 2019 – Investor podal přezkum závazných stanovisek k Ministerstvu životního prostředí (MŽP) 18. 7. 2019 –MŽP předalo podnět Krajskému úřadu Pardubického kraje (KrÚ) 5. 8. 2019 – KrÚ pro nepříslušnost předává podnět investora MmP. 22. 8. 2019 – MmP svým rozhodnutím ruší ZS 2018, ale o ZS 2019 nerozhodne. 5. 12. 2019 – ÚMO I vydává třetí závazné stanovisko navázané na rozhodnutí MmP, kterým kácení povoluje. 11. 3. 2020 – spolek Chráníme stromy z. s. podal podnět k přezkumu rozhodnutí MmP ze dne 22. 8. 2019. 31. 3. 2020 – MmP předal podnět k přezkumu KrÚ. Dne 4. 6. 2020 bylo Magistrátu města Pardubic odboru životního prostředí (MmP) doručeno rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje oboru životního prostředí a zemědělství (dále KrÚ) pod č. j.41821/2020/OŽP/VR, kterým KrÚ zrušil rozhodnutí MmP (č. j. ŽP/82530/2019/Ves) a věc vrátil k novému projednání. Přezkumné řízení KrÚ bylo vedeno z moci úřední na základě žádosti spolku Chráníme stromy z. s. Dne 9. 4. 2020 podal spolek Chráníme stromy z.s. žádost o opatření proti nečinnosti MmP u KrÚ. Dne 15.6. 2020 vydal KrÚ opatření proti nečinnosti (č. j. 29896/2020/OŽPZ/VR). Dne 29. 6. 2020 v návaznosti na opatření proti nečinnosti a předcházející rozhodnutí KrÚ zrušil MmP svýmrozhodnutím (č. j. MmP/65436/2020/Me) závazné stanovisko ÚMO I (č. j. ÚMOI/5101/2019/ODŽ/25/Peš-5)

Dle rozdělovníku 2

ze dne 5. 12. 2019. Poslední, třetí, závazné stanovisko ÚMO I bylo vydáno v návaznosti na zrušené přezkumné řízení MmP (č. j. ŽP/82530/2019/Ves). MmP se tímto rozhodnutím vrací k projednání ZS 2018 a ZS 2019, přičemž uvádí následující odůvodněnísvého rozhodnutí:Ad. bod 1 – ZS 2018) Investor ve své žádosti o přezkum závazného stanoviska ze dne 28. 6. 2019 uvádí několik připomínek, podle nichž je dle jeho názoru ZS 2018 ÚMO I nezákonné. Dle slov investora je odborné stanovisko AOPK „citováno oproti jiným dokladům“. Nutno podotknout, že odborné stanovisko AOPK se detailně věnuje funkčnímu a estetickému hodnocení mohutného exempláře jasanu ztepilého, který se v konečném důsledku stal důvodem zamítnutí celé žádosti investora. Poprostudování dokumentace, kterou měl ÚMO I v té době k dispozici, je však zřetelné, že jiné dokumenty toto stanovisko nijak nerozporují. Z odůvodnění ZS 2018 je zřejmé, že se ÚMO I zabýval především otázkou kácení zmíněného mohutného exempláře jasanu ztepilého, na který individuálně upozorňuje i dendrologický průzkum ze dne 20. 2. 2018. V tom MmP nespatřuje vadu. Důležité je upozornit, že žádný z dokumentů investora se nevěnoval komplexnímu funkčnímu a estetickému hodnocení dřevin – ne tak odborné stanovisko AOPK. Orgán ochrany přírody povoluje kácení pouzev případě, že důvody pro kácení převážily nad funkčním a estetickým významem dřeviny. Proto je zřejmé, že pro své úvahy o funkčních a estetických hodnotách ÚMO I cituje především odborné stanovisko AOPK – jako podklad svého funkčního a estetického zhodnocení. Je pravdou, že ÚMO I mohl okomentovat všechny dokumenty individuálně, ale nejedná se o fakt, který byrozporoval zákonnost vydaného stanoviska. ÚMO I správně vyhodnotil zprávu RNDr. Veselého o hodnocení vlivů dle § 67 ZOPK ze dne 1. 8. 2018 tak, že není určující. Daná zpráva se totiž nezabývá posouzením dřevin, pouze na str. 25 konstatuje, že „V území dotčeném zásahem dojde při realizaci stavby samostatných obchodních jednotek ke kácení stávajících dřevin v nutném rozsahu“. Dále se posouzením dřevin nezabývá a žádné zásadní informace pro posouzení významu dřevin nepřináší. ÚMO I ostatní dokumenty nezamlčel a nepřehlížel, sám konstatuje, že „vzal v úvahu i hodnocení vlivu záměru a závěry vyplývající z dendrologického průzkumu a navrhovaná opatření ke kompenzaci ekologické újmy způsobené pokácením dřevin.“ Dle MmP se ÚMO I dokumenty zabýval a bral je na zřetel, což jasně vyplývá z jeho úvah. To je zcela v souladu s odstavcem 2 § 149 správního řádu. Z úvahy ÚMO I o veřejně prospěšných stavbách v kontextu územního plánu je zřejmé, že se dotčený správní orgán zabýval i platnou územní dokumentací města. MmP podotýká, že soulad stavby s územním plánem nelze brát jako důvod, který by zakládal samozřejmost dřevinu pokácet. Orgán ochrany přírody by tím neměl být postaven před rozhodnutou věc, nýbrž učinit své vlastní rozhodnutí v rámci vydání závazného stanoviska. Investor nemůže spoléhat na to, že stanovisko bude „automaticky“ kladné. Orgán ochrany přírody se i v rámci vydávání závazného stanoviska řídí odstavci 1 až 5 § 8 a § 9 zák. č.114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále ZOPK), jak mu ukládá odstavec 6 § 8 ZOPK. Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku č. j. 4 As 20/2008 - 84 ze dne 21. 8. 2008 navíc jasně uvádí, že „propovolení kácení dřevin musí existovat závažné důvody a musí mu předcházet vyhodnocení funkčního aestetického významu dřevin. Z rozhodnutí orgánu ochrany přírody tedy musí být patrné, jakou úvahou se správní orgán při posouzení těchto otázek řídil a zda význam těchto dřevin na straně jedné i závažnost důvodů pro jejich pokácení na straně druhé dostatečně zhodnotil.“ Tyto úvahy ÚMO I prezentoval právěv dotazování se po veřejném zájmu. Proto se ÚMO I dle názoru MmP – a ve shodě s rozhodnutím KrÚ ze dne2. 6. 2020 (č. j. 41821/2020/OŽP/VR) – v tomto případě dotazoval po převaze veřejného zájmu správně. Důležitost hodnocení převahy veřejného zájmu je deklarována v odstavci 1 § 58 ZOPK. „Ochrana přírody jeveřejným zájmem.“ A stejně tak je správní orgán vázán odstavcem 4 § 2 správního řádu, kdy „správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu...“.Takovéto úvahy ÚMO I jsou tedy zcela v souladu s platným právním řádem a příslušný správní orgán je k nim zcela kompetentní. Nepovolení kácení v plném rozsahu vidí MmP z logiky věci, jelikož ÚMO I nepovolil kácení mohutného exempláře jasanu, které je pro realizaci stavby nezbytné, není třeba kácet ani ostatní dřeviny. Tato skutečnost mohla být v závazném stanovisku ÚMO I explicitně vyslovena a okomentována, na druhou stranu tato skutečnost nezakládá protiprávnost vydaného stanoviska. Po přezkumu zaslané dokumentace tak MmP neshledal nezákonnost ZS 2018, proto jeho znění potvrdilv plném rozsahu.

3. Ad bod 2 – ZS 2019)KrÚ ve svém rozhodnutí (č. j. 41821/2020/OŽP/VR) ze dne 2. 6. 2020 jasně dokládá, že „sdělení“ ÚMO I zedne 25. 2019 (ZS 2019) je závazným stanoviskem. Dle odstavce 3 § 97 správního řádu je MmP vázán právním názorem KrÚ, proto „sdělení“ ze dne 2. 6. 2020 posuzoval pouze jako závazné stanovisko.Dle odstavce 2 § 149 správního řádu musí závazné stanovisko obsahovat závaznou část a odůvodnění. Zde dává MmP částečně zapravdu investorovi, který poukazuje na chybějící věcný komentář (odůvodnění). Avšak vzhledem k tomu, že ÚMO I uvádí výčet dokumentace, kterou bere v úvahu, je zřejmé, že se žádostí zabýval. Nicméně pouhé závěrečné konstatování, že nebyly shledány důvody k vydání nového závazného stanoviska s odkazem na první závazné stanovisko (ZS 2018) je v tomto případě nedostatečné a v rozporem s odstavcem 2 § 149 správního řádu. ÚMO I měl zřetelně formulovat své postupy i úvahy, kterými se řídil a o jaké dokumenty se opíral, jak mu ukládá již zmiňovaný odstavec 2 § 149 správního řádu. V tomto ohledu je vydané ZS 2019 vydané v rozporu s platnou legislativou, MmP shledal jeho nezákonnost, a proto jej svým výrokem zrušil a vrátil k novému projednání.

Toto rozhodnutí je konečně a nelze se proti němu odvolat. Jde o přezkum závazného stanoviska projednanýve zkráceném řízení dle § 98 správního řádu. Toto řízení je bez účastníků.otisk úředního razítka