Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje k elektrárně Chvaletice

Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje k elektrárně Chvaletice

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství                                    Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č.j.: KUOK 97013/2020 Olomouc 7. 9. 2020 SpZn: KÚOK/133477/2019/OŽPZ/7232 

ROZHODNUTÍ Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále „Krajský úřad Olomouckého kraje“), jako orgán kraje v přenesené působnosti dle ustanovení § 67 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, věcně příslušný správní úřad dle ustanovení § 28 písm. e) a § 33 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) a místně příslušný dle usnesení Ministerstva životního prostředí č.j. MZP/2019/550/1524 ze dne 18. 12. 2019, rozhodl o žádosti podané dne 28. 12. 2018 společností Sev.en EC, a.s., se sídlem K Elektrárně 227, 533 12 Chvaletice, IČ 28786009 (dále jen „provozovatel“ nebo „společnost“)) podle ust. § 19a odst. 2 a 6 zákona o změně č. 26 integrovaného povolení (tj. rozhodnutí č.j. OŽPZ/21181/04/PP ze dne 6. 6. 2005, ve znění pozdějších změn)

pro zařízení Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50MW (dále „zařízení“ nebo „elektrárna Chvaletice“) takto:

A. V části „1. Závazné podmínky provozu:“, kapitole a) Emisní limity, bodě 1. Ovzduší, se za tabulku 1a vkládá následující text: Tabulka 1b: Specifické emisní limity pro bloky B1 až B4 pro období od 17. 8. 2021 Emisní zdroj zdroj/výduch Látka nebo ukazatel Závazný limit 1) Blok B1 001/001, 001/003 Blok B2 002/001, 002/003 Blok B3 003/001, 003/003 Blok B4 004/001, 004/003 NOx platný od 17. 8. 2021 do 17. 8. 2029 195 (mg/m3 ) Hg platný od 17. 8. 2021 do 17. 8. 2027 25 (µg/m3 ) NOx platný od 18. 8. 2029 175 (mg/m3 ) Hg platný od 18. 8. 2027 7 (µg/m3 ) Emisní limity jsou vztaženy na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku v odpadním plynu 6 % v případně pevných paliv 1) roční průměr nebo průměr za interval odběru vzorků Strana 2 (celkem 78) č. j. KUOK 97013/2020 B.

V části „1. Závazné podmínky provozu:“, kapitole „d) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod“ se za bod 27. vkládá nový bod 28. následujícího znění: 28. Úřad podle ust. § 14 odst. 5 písm. b) zákona povoluje u bloků B1 až B4 výjimku z plnění emisního limitu pro NOx a Hg stanoveného rozhodnutím Komise (EU) 2014/1442 ze dne 31. 7. 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení (dále jen „závěry o BAT“) za následujících podmínek: 28.1 v průběhu trvání výjimky z plnění emisního limitu NOx a Hg budou plněny emisní limity stanovené v tabulce 1b, 28.2 žádná platná měsíční průměrná hodnota nepřekročí hodnotu specifického emisního limitu pro NOx, žádná platná denní průměrná hodnota nepřekročí 110 % hodnoty specifického emisního limitu pro NOx a žádná platná půlhodinová průměrná hodnota nepřekročí 200 % hodnoty specifického emisního limitu pro NOx uvedeného v tabulce 1b. 28.3 výjimka z plnění emisního limitu pro NOx se stanovuje pro období od 17. 8. 2021 do 17.8. 2029, 28.4 výjimka z plnění emisního limitu pro Hg se stanovuje pro období od 17. 8. 2021 do 17. 8. 2027, C. V části „1. Závazné podmínky provozu:“, kapitole „i) způsob monitorování emisí, technická opatření k monitorování emisí, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování, v případě použití postupu podle § 14 odst. 4 písm. b) též požadavek, aby výsledky monitorování emisí byly k dispozici pro shodná časová období a referenční podmínky jako v případě úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami:“ se v části „Monitoring ovzduší:“ v bodě 2. původní text: „2. Jednorázové měření rtuti s frekvencí 1 x ročně. Měření v rozsahu Cl, F, As, Cd, Hg, Pb, PCB, PAH, PCDD, PCDF provádět dle § 3 odst. 1 vyhl. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší při každé změně paliva nebo při každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí.“ nahrazuje textem: „2. Jednorázové měření rtuti s frekvencí 1 x ročně. Měření v rozsahu Cl, F, As, Cd, Hg, Pb, PCB, PAH, PCDD, PCDF provádět dle § 3 odst. 1 vyhl. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší při každé změně paliva nebo při každém zásahu do konstrukce nebo vybavení stacionárního zdroje, který by mohl vést ke změně emisí. Od 17. 8. 2021 bude měření emisí Hg prováděno kontinuálně.“ D. V části „1. Závazné podmínky provozu:“, kapitole „k) Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu pravidelně alespoň jednou za rok výsledky monitorování emisí a další požadované údaje, které úřadu umožní kontrolu plnění podmínek integrovaného povolení, v případě použití postupu podle § 14 odst. 4 písm. b) též shrnutí výsledků monitorování emisí umožňující srovnání s úrovněmi emisí spojenými s nejlepšími dostupnými technikami:“ se vkládá nový bod 10. následujícího znění: Strana 3 (celkem 78) č. j. KUOK 97013/2020 „10. V rámci roční zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení bude provozovatel předkládat úřadu zprávu o realizovaných technologiích a provedených opatřeních ke snížení emisí NOx a Hg, které povedou k dosažení emisních limitů podle závěrů o BAT takto: 10.1 Opatření vedoucí k postupnému souladu s emisními limity NOX: termínu podmínka 30. 4. 2022 Předložit zprávu s popisem a vyhodnocením stavu opatření ke snížení emisí NOx a to zejména instalace a intenzifikace technologie SNCR 30. 4. 2023 Předložit zprávu s vyhodnocením vlivu úprav, nastavení a vyladění nově instalovaných technologií a dalších procesů směřujících k postupnému snížení emisní NOx v souladu se závěry o BAT a dále vyhodnocením dosavadních úprav technologie a jejich vlivu na výsledné hodnoty emisí NOx jimi dosažených, rovněž provést potřebná měření a zkoušky a popřípadě navrhnout další technická nebo provozní opatření. 30. 4. 2024 Předložit zprávu s vyhodnocením účinnosti jednotlivých opatření a nastavení provozu, zkoušek a garančních měření pro emise NOx a dále provést analýzu dosud realizovaných opatření a jejich spolehlivosti v rámci dlouhodobého provozu a vyhodnotit jednotlivá primární a sekundární opatření úprav technologie spalovacího procesu. 17. 8. 2024 Předložit vyhodnocení vlivu instalovaných technologií na reálné snížení emisí NOx a případný návrh opatření, která povedou k dosažení úrovní emisí dle závěrů o BAT. Pokud měření prokáže, že dosahované hodnoty emisí jsou stabilně nižší než uložený emisní limit, bude součásti zprávy i návrh úpravy (snížení) emisního limitu. Pokud bude zařízení schopno stabilně dosáhnout hodnot emisí odpovídající BAT, bude součástí zprávy návrh na předčasné ukončení výjimkového režimu. Bude proveden přezkum integrovaného povolení a na základě jeho výsledku bude případně stanoven nový nižší emisní limit pro NOx. 30. 4. 2025 V případě nově stanoveného emisního limitu pro NOx předložit vyhodnocení stávajícího technologie spalování a dalších úprav a nastavení. Předložit garanční měření výsledků a zkoušek spolehlivosti úprav technologie. Anebo předložit zprávu o zpracování dokumentací a výběru nových technologií a navržení dalšího postupu snižování emisí NOx. 30. 4. 2026 Předložit zprávu o úpravě a vyhodnocení stávajících technologií, resp. zprávu o poptávkovém řízení dodavatelů nových technologií a návrhy řešení. 30. 4. 2027 Předložit informaci o výběru nových technologií a uzavření smluv s novými dodavateli technologií a dále předložit harmonogram realizace a zprovoznění nových technologií. 30. 4. 2028 Předložit zprávu zejména o realizaci a zprovoznění nových technologií 30. 4. 2029 Předložit zprávu zejména o zprovoznění, odzkoušení a optimalizaci spalovacího procesu nových technologií a garančního měření. Strana 4 (celkem 78) č. j. KUOK 97013/2020 17. 8. 2029 Předložit závěrečnou zprávu o plnění podmínek integrovaného povolení a dosažení emisního limitu NOx dle závěrů o BAT dle tabulky 1b integrovaného povolení. 10.2 Opatření vedoucí k postupnému souladu s emisními limity rtuti: termín podmínka 30. 4. 2022 Předložit zprávu s popisem a vyhodnocením dosavadních realizovaných opatření, průběhů testů a provozních zkoušek a dále vyhodnotit vliv instalovaných technologií pro snižování NOx na hodnoty naměřených emisní Hg a na ostatní polutanty jako jsou např. TZL, SO2 a CO. 30. 4. 2023 Předložit zprávu s vyhodnocením garančního (záručního) provozu dodavatele látkových filtrů, optimalizace funkce látkových filtrů a zjištění dopadu látkových filtrů na emise Hg při všech provozních režimech a provést garanční měření. 30. 4. 2024 Předložit zprávu s vyhodnocením optimalizace provozu látkových filtrů ve vztahu na provedené změny spalovacího procesu a výsledné emise a dále na jednotlivá primární a sekundární nastavení procesu a optimalizace provozu SNCR a látkových filtrů 17. 8. 2024 Předložit vyhodnocení vlivu instalovaných technologií na reálné snížení emisí Hg a předložit studii proveditelnosti opatření k dalšímu snížení emisí Hg obsahující návrh opatření, která povedou k dosažení úrovní emisí dle závěrů o BAT. Bude proveden přezkum integrovaného povolení a na základě jeho výsledku bude případně stanoven nový nižší emisní limit pro Hg. 30. 4. 2026 Předložit zprávu o vyhodnocení výběru nových technologií a o poptávkovém řízení na výběr nových dodavatelů těchto technologií. Anebo v případě nově stanoveného emisního limitu pro Hg vyhodnotit průběh optimalizace stávajícího spalovacího procesu. Předložit garanční měření a provozní zkoušky zejména s ohledem na vyladění provozu v návaznosti na ostatní polutanty a stabilitu provozu. 30. 4. 2027 Předložit zprávu o realizaci navržených opatření, garanční (záruční) měření a zkoušky dodavatelů a vyhodnocení výsledků provozu. 17. 8. 2027 Předložit závěrečnou zprávu o aplikovaných opatřeních a plnění podmínek integrovaného povolení a dosažení stanoveného limitu dle závěrů o BAT dle tabulky 1b integrovaného povolení.