Správní řízení ve věci zásahu do chráněného biotopu Slavíkových ostrovů je zastaveno

Slavíkovy ostrovy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  obdržel dne 21. 03. 2016 usnesení od Ministerstva životního prostředí,
kterým byl pověřen k projednání a rozhodnutí o žádostech o povolení výjimek podle § 56
zákona ze dne 22. 04. 2008 a 01. 04. 2010, podaných společností ŘVC pro připravovaný záměr
„Plavební stupeň Přelouč II“. Krajský úřad dále obdržel dne 30. 03. 2016 od Krajského úřadu
Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství spis ve věci vedený.

A to ve věci povolení výjimek dle § 56 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“) ze základních
ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů uvedených v Příloze II a III
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení
zákona, v platném znění, konkrétně výjimek ze zákazu poškozovat, ničit nebo jinak rušit
v přirozeném vývoji silně ohrožený druh

Správní řízení vedené krajským úřadem pod č.j. KUKHK-11786/ZP/2016 ve shora uvedené
věci se zastavuje v souladu s ust. § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Předmětem záměru „Plavební stupeň Přelouč II“ je realizace stavby sestávající z plavebního
kanálu s novou plavební komorou o délce cca 3,2 km, její součástí má být dále výstavba mostů
přes koryto řeky Labe a nový plavební kanál, přeložky komunikací, vodotečí, odvodňovacích
drénů a příkopů, přeložky rozvodů inženýrských sítí, terénní úpravy a další vyvolané investice.
Celá stavba má být umístěna na pravém břehu řeky Labe, kde se nachází přírodně cenná
lokalita Slavíkových ostrovů a Lohenického ramene.