Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti stěžovatelky Elektrárna Chvaletice

Ústavní soud rozhodl  o ústavní stížnosti stěžovatelky Elektrárna Chvaletice

Č E S K Á  R E P U B L I K A 

U S N E S E N Í

Ú s t a v n í h o  s o u d u

Ústavní soud rozhodl  o ústavní stížnosti stěžovatelky Elektrárna Chvaletice, a. s., se sídlem v Chvaleticích, K Elektrárně 227, zastoupené JUDr. Petrem Zákouckým, LL.M., advokátem se sídlem v Praze 1, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 6. 2022, jako účastníka řízení, 

a) Ministerstva životního prostředí, se sídlem v Praze 10,Vršovická 1442/65,

g) Zelené pro Pardubicko, z. s., se sídlem v Pardubicích, Bartoňova 831,

jako vedlejších účastníkůřízení, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví citovaného usnesení, neboť je přesvědčena, že jím byla porušena její ústavně zaručená práva, a to právona podnikání podle čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

13. Protože Ústavní soud nezjistil, že by napadeným usnesením byla porušena ústavně zaručená práva stěžovatelky, její ústavní stížnost odmítl jako zjevně neopodstatněnou podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

O návrhu na odklad vykonatelnosti Ústavní soud samostatně nerozhodoval, a to s ohledem na dobu uplynuvší mezi podánímústavní stížnosti a jejím vyřízením; tento návrh pak sdílí osud ústavní stížnosti.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.