Vyjádření spolku Zelená pro Pardubicko k Modernizaci spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice

Vyjádření spolku Zelená pro Pardubicko k Modernizaci spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice

 

Ministerstvo životního prostředí

odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Vršovická 65

100 10 Praha 10-Vršovice

 

V Pardubicích 10.3.2020

 

 Vyjádření spolku k zjišťovacímu řízení o hodnocení vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., akce s názvem

 „Modernizace spalovny průmyslových odpadů, provozovna Pardubice“ MZP493

 

Spolek Zelená pro Pardubicko z.s. , který byl založen dle zákona "O ochraně přírody a krajiny", již v roce 2007, zásadně nesouhlasí se záměrem obnovení provozu spalovny průmyslových odpadů na návětrné straně města v bezprostřední blízkosti obytné zástavby s následujícím odůvodněním: 

Předložená dokumentace je zpracována tendečně, vychází z nepodložených, polopravdivých  či mylných údajů.

 • Již název záměru "Modernizace spalovny...." je zavádějící, neboť ve své podstatě se jedná o vybudování spalovny nové. Zůstanou v  podstatě zachovány pouze základy, počítá se např. i se výměnou čela i  konce rotační pece, s novou dohořívací komorou, nový bude i kotel na odpadní teplo, kombinovaný filtr...atd.  Vznikne tedy v podstatě spalovna nová, což je v rozporu s POH Pardubického kraje i ČR. Tímto postupem dojde dle našeho názoru ve skutečnosti  k výstavbě spalovny nové, neboť stávající chátrá již 16 let od jejího odstavení v roce 2004.
 • Záměr není zpracován variantně. Druhá uvedená varianta se liší pouze počtem provozních hodin, bez jakéhokoliv technického nezávislého zařízení, které by objektivně mohlo zasáhnout při překročení limitu. Oznamovatel neuvádí, jak zajistí omezený provoz spalovny.
 • Stávající územní plán obce Rybitví neumožňuje v této lokalitě stavbu spalovny.
 • Na straně 18 dokumentace uvádí oznamovatel :"Celkové dopravní zatížení při cílové kapacitě 25 000 t kapalných odpadů bude následující"... Není jasné, kde oznamovatel k tomuto počtu přišel. Je to jeho skutečný záměr a cíl?
 • Oznamovatel hrubě manipuluje s množstvím NO, které by bylo možno ve spalovně spalovat. Na území Pardubického kraje vzniká  dle POH kolem 50 000 t nebezpečného odpadu, s kterém je ovšem řádně nakládáno takto: 14,4% materiálové využití, 46,6 energetické využití, skládkování 2,6%, spalování 1,36%. Zbytek je odvezen k využití mimo kraj. Nikoliv ke spálení.V POH Pardubického kraje se vysloveně uvádí: "Celková produkce NO dlouhodobě mírně klesá a ustaluje se u hodnoty 50 000t, z toho 78% tvoří stavební a demoliční odpady," 
 • V bilanci pro spalovnu je uváděn také nemocniční opad. Je ovšem úplně opomenuto to, že Krajská nemocnice Pardubice a Hamzova odborná léčebna v Luži mají své vlastní spalovny a není nejmenší důvod vozit tento odpad do jakékoliv spalovny jiné.

            To, že by měla být spalovna v každém kraji,  je ničím nepotvrzené a neodůvodněné     tvrzení .

 • V bilanci je také uvažováno s pálením čistírenských kalů z BČOV. Toto tvrzení není ničím doloženo, naopak čistírenský kal je v současné době likvidován pomocí bioplynové stanice a dle našeho zjištění není důvod to měnit.
 • Oznamovatel v bilanci spalovny počítá i z likvidací starých zátěží po VCHZ Semtín. Musí si být dobře vědom, že na likvidaci starých zátěží, musí být vypsána veřejná soutěž a tudíž nemůžeme předem predikovat vítěze  a některé staré zátěže se pro spalování ani nehodí.
 • Z těchto uvedených faktů jednoznačně vyplývá, že spalovna je kapacitně předimenzována a v regionu se potřebné množství NO nenachází.Oznamovatel by měl doložit, co tedy vlastně hodlá pálit, odkud to chce vlastně vozit a také to doložit příslušnými, byť předběžnými smlouvami.
 • Oznamovatel uvádí, že obnovení provozu spalovny NO je v souladu s POH Pardubického kraje. Není to pravda, naopak v POH Pardubického kraje se preferuje přijímání opatření ke snižování produkce NO. V programovém prohlášením Rady Pardubického kraje na toto volební období se uvádí: "Nadále nebudeme podporovat navýšení kapacit spaloven NO na území kraje."
 • Oznamovatel uvádí, že přebytky technologické páry bude předávat do sítě parních rozvodů Synthesie.  Toto tvrzení není také ničím doloženo, protože dle našich zjištění není toto předávání pro rozdílné technologické parametry páry možné.
 • Nejdůležitějším je ovšem lidské zdraví. Oznamovatel uvádí, tak jak dobrým zvykem každého investora, že provoz spalovny nebude mít vliv na výskyt rakovinových a jiných závažných onemocnění. Oznamovatel uvádí: "Obnovený provoz záměru „Spalovna Pardubice” bude nevýznamným zdrojem imisí škodlivin a v obydlených oblastech bude jeho zdravotní vliv zanedbatelný, což se projeví v nepatrném počtu očekávaných případů poškození zdravotního stavu exponované populace". Nutno podotknout, že i "nepatrný" počet je vysoký.Kolik úmrtí je ještě nepatrný počet?
 • Úsměvné je tvrzení oznamovatele, že nepřímo bude mít zařízení spalovny významný pozitivní vliv na krajinu v tom smyslu v tom, že bude odstraňovat odpad, který v současné době znamená zátěž pro krajinu z titulu jeho ukládání do skládek. Jak vyplývá z analytické části POH Pardubického kraje je ukládáno 2,6% celkového průměrného ročního  množství (50 000t NO), což je 1 300t. Z toho ještě vznikne cca 30-40 % strusky a popele, které se musí uložit na skládku NO.
 •  
 • Je potřeba si uvědomit, že nejbližší souvislá bytová zástavba je od spalovny 410 m vzdušnou čarou ve směru převažujících větrů. V případě havárie ve spalovně je jakákoliv ochrana lidského zdraví neřešitelná, neboť dopad zplodin na obyvatelstvo bude do 30minut. Největší obavy nevzbuzuje samotný provoz ale havarijní stavy, které jsou pravděpodobnější  při míchání NO, najíždění a  odstavování  spalovny apod., které jsou většinou způsobené lidským faktorem a nemůžeme jim jakýmkoliv technickým opatřením zabránit.
 • Oznamovatel uvádí, že zónu ohrožení při havárii nelze stanovit, protože koncentrace škodlivin na úrovni země nikdy nedosáhne výše uváděných koncentrací. Důvodem je vysoká teplota spalin (větší než 200 °C), tzn., vytvoří se pozitivní vznášivý toxický mraku. Toto tvrzení nás ovšem ani trochu neuspokuje.
 • Při rozhodování by se nemělo zapomínat, že záměr výstavby spalovny již jednou nedostal kladné stanovisko EIA, že neuspěl v žádosti o Integrované povolení provozu, a že cca 47 000 občanů vyjádřilo svůj odpor proti znovuobnovení provozu v petici.

 

Vzhledem k uvedeným nedostatkům a skutečnostem jsem přesvědčený, že není možné k výše uvedenému záměru vydat souhlasné stanovisko.

Ing. Jan Linhart

předseda