Vyjádření spolku Zelená pro Pardubicko z.s. k záměru „Terminál JIH;

TERMINÁL JIH

Vyjádření spolku Zelená pro Pardubicko z.s. k záměru „Terminál JIH;

S předloženou dokumentací k zjišťovacímu řízení

a) nesouhlasíme a požadujeme, aby byla doplněna v rámci dalšího řízení ve smyslu našich připomínek hlavně v oblasti dopravy a zeleně

b) konstatujeme, že předložený záměr má významný vliv na životní prostředí především z důvodu navýšení dopravní zátěže v lokalitě

c) požadujeme, aby předložený zámět byl dále posuzován dle zákona o posuzovánívlivů na životní prostředíd) požadujeme, aby bylo posouzeno a předloženo variantní řešení hlavně v oblastidopravyK předloženému záměru máme především tyto připomínky:.Materiál se skládá ze základního dokumentu a řady příloh (studií a průzkumů). Základní dokument je kompilace příloh. Tato kompilace je místy doplněna informacemi, které nejsou ničím podložené. Styl kompilace způsobuje částečnou nesrozumitelnost dokumentu. Vyplatí se nejprve nastudovat přílohy a teprve potom se začít věnovat základnímu dokumentu, což jsou především vykopírované části příloh bez nějaké invence. Celý mnohastránkový dokument je vykonstruovaný nad jediným číslem z celého projektu (!), tj. denní průměr parkujících vozidel (tedy cca 1000/den). Není uvažován denní průběh, roční průběh, vytíženost parkovacích ploch (možná místa nebudou stačit, potom tam bude bloudit více aut). Naprosto chybí změnová statistika a agregované shrnutí, což si čitatel musí pracně vytvářet sám. Další připomínky:

1. Z denního průměrného čísla příjezdů a odjezdů nelze udělat závěry o vlivu na dopravní infrastrukturu. Nájezdy budou v konkrétních hodinách, chybí jejich simulace v čase. Zřejmě je předpokládán rovnoměrný příjezd aut v průběhu celého dne, což logicky není možné. Odjezdy a příjezdy se budou kumulovat v určitých hodinách.

2. Dopravní nároky a případná omezení během stavby jsou odbyty odhadem 30 příjezdůnákladních vozidel denně. Mimochodem ani tato hodnota není malá (v průměru každých patnáct minut jede náklaďák).

3. Není znám odhad množství odpadů během stavby a ani z následného provozu. Jak bude s odpadem ze stavby nakládáno ? Konstatování „podle zákona“ je nekonkrétní.

4. Rozptylová studie ukazuje, že už současný stav ovzduší není ideální. V případě tuhých látek frakce PM2,5 a benzo(a)pyrenu jsou překročeny pětileté limity. Provoz terminálu přinese další zvýšení imisí v lokalitě.

5. Akustická studie také ukazuje na současný hraniční stav. V některých oblastech musí být využita korekce limitů. Aby mohla být využita korekce je ve studii vypočtena hluková zátěž roku 2000. Zpětný výpočet hlukové zátěže roku 2000 je překvapením,že byly hodnoty vyšší než dnes.

6. U hlukové zátěže pak překvapivě na některých místech dochází ke zlepšení situace poprojektu. Tuto část porovnání ve studii proto nelze považovat za relevantní.

7. Dešťová voda bude kontaminována tzv. lehkými kapalinami. Jaké parametry bude mít odlučovač LK? Jak bude s odloučenými kapalinami, které budou především ropnéhocharakteru, nakládáno?

8. Technologická voda není požadována. Na stavbu není potřeba žádná voda? V následném provozu bude jistě docházet k úklidu a čištění. Jaká voda bude použita ajak bude s použitou vodou nakládáno?

9. Byl proveden dendrologický a zoologický průzkum. Tento průzkum nedal žádnéstanovisko jenom zmapoval stav. Je zřejmé, že 35 stromů v dané oblasti má z hlediskaživotního prostředí významnou hodnotu. Toto hodnocení chybí.

10. V dokumentaci je uvedeno, že dojde k sadové úpravě a mají vzniknout nové zelenéplochy. Je velmi nevěrohodné, že dojde k nahrazení nějakých „betonových“ částí voblasti zelení. V dokumentu místo není označené a vytváří to dojem, toto téma odbýt.

11. Budou provedeny náhradní výsadby stromů. Jaká bude adekvátní náhrada? Ve kteréoblasti? Význam a hodnota současných dřevin je ignorována.

12. V dokumentu není jediné vyjádření, jestli bude brán zřetel na případné hnízdící ptákya jiné živočichy. Pouze je okopírován text z průzkumu.

13. Předložený záměr příjezdů do parkovacího domu je navržen jednovariantně.Předkladatel vůbec neposoudil možnost využití připravovaného sjezdu ze silnice I/37.

14. Záměr nepředpokládá využití prvků zelenomodré infrastruktury např. zelené stěnynebo zásobování objektu elektřinou z fotovoltaických panelů.


V Pardubicích 31.7.2020


Ing. Jan Linhart předseda