Kácení stromů

Význam stromů pro kvalitu života

 1. Dřeviny mají klíčový význam pro kvalitu života obyvatel, zejména ve městech.
  Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR varuje před zhoršením zdraví populace, které může způsobit neuvážené kácení městské zeleně a následné zvýšení znečištění ovzduší.
 2. Zlepšují mikroklima
  Teplota ve stínu stromu bývá za slunečného letního dne až o 3 ˚C nižší než teplota ve stínu mrtvého předmětu (např. slunečníku). Strom odpařuje vodu a k tomu spotřebovává tepelnou energii. Je-li vzrostlý strom dobře zásoben vodou, odpaří za den až 400 litrů vody. Nejenže tím vyrovnává teplotní výkyvy, ale také přirozeně doplňuje vzdušnou vlhkost, která je v městském prostředí až o třetinu nižší než ve volné krajině. Zelené plochy také zachycují srážkovou vodu, která jinak bez užitku odtéká kanalizací, a předcházejí tím vzniku povodní.
 3. Zachycují prach a škodliviny
  Stromy jsou účinným filtrem škodlivých látek emitovaných do ovzduší především automobilovou dopravou. Vedle CO2, oxidů dusíku a přízemního ozónu stromy pohlcují také jemný polétavý prach, který na sebe váže toxické látky a je zdrojem vážných onemocnění. Studie prováděná ve Velké Británii prokázala, že vysazováním stromů v urbanizovaných oblastech lze snížit znečištění ovzduší polétavým prachem až o čtvrtinu.
 4. Zmírňují vítr
  Souvislý pás stromů dokáže zpomalit rychlost větru až o 90 %. Stromy tak omezují víření prachu vlivem silných poryvů větru. Největšího efektu je možné dosáhnout, pokud stromy rostou na zatravněné ploše – prach usazený na trávníku se už znovu nevíří.
 5. Slouží jako biotop
  Stromy poskytují útočiště živočichům a rostlinám, včetně ohrožených a zákonem zvláště chráněných druhů. Staré a dožívající dřeviny jsou bohatým ekosystémem pestré palety různých druhů organizmů. Ve městech jsou stromy a křoviny často jediným útočištěm hmyzu a ptáků.
 6. Zhodnocují bydlení
  V praxi se prokazuje, že zeleň zvyšuje atraktivitu měst a obcí a také hodnotu nemovitostí. Cena bytů s výhledem do zeleně může být až o desítky procent vyšší, než je obvyklá cena v příslušné lokalitě. Městské parky a stromořadí zvyšují oblibu příslušných čtvrtí k bydlení.

Povolení ke kácení stromů

Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, chráněny před poškozováním a ničením.

Péče o tyto dřeviny (strom, keř) je povinností osob, na jejichž pozemcích se dřeviny nachází. Povolení ke kácení dřevin lze vydat pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení jejich funkčního a estetického významu. Každá žádost i povolení musí být náležitě odůvodněna. Povolení ke kácení vydávají obecní úřady a na území CHKO a národních parků jejich správy.

Žádost musí obsahovat požadované náležitosti:

 • Jméno, příjmení a adresu žadatele;
 • doložení vlastnického nebo nájemního vztahu k pozemku, na němž dřevina roste;
 • specifikace dřevin žádaných ke kácení – druh, počet, velikost, situační nákres, obvod kmene ve výšce 130 cm a zdůvodnění žádosti).

Před podáním žádosti doporučujeme seznámit se podrobněji s příslušným zněním zákona, neboť v některých případech se povolení nepožaduje (pěstební důvody, zdravotní důvody, při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů, při ohrožení života či zdraví nebo v případě, že dřeviny na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob nedosahují stanovených rozměrů, tj. 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislý keřový porost do 40 m2.

Důvody ke kácení dřevin

Důvodem ke kácení je zdravotní stav dřeviny, který hrozí pádem a tedy i možnost poškození zdraví obyvatel nebo vzniku škod na majetku. Každý majitel dřeviny je ze zákona povinen se o dřevinu řádně starat. Tedy žádost o kácení mimolesní zeleně je vždy výjimkou a měla by to být až ta nejposlednější možnost. Je třeba si uvědomit význam každé jednotlivé dřeviny pro okolní krajinu, daný biotop, ale i člověka samotného.

Kácení je radikální a nevratný proces, kterým ochuzujeme své okolí a nelze zde brát v potaz, že dřevina je naším majetkem a navíc i na našem pozemku a tudíž se nemusíme nikoho dotazovat a žádat o nějaký souhlas. Opak je pravdou a pokud uvažujeme o pokácení nějaké dřeviny, je vhodné zkonzultovat tento zásah s odborným pracovníkem.

Schéma kácení stromu

Podívejte se na schématické znázornění toho, co předchází pokácení stromu:

Schéma povolování kácení (2016)

Výsledky řízení

Výsledky řízení o kácení, kterých se účastní o.s. Zelená pro Pardubicko:

S nabytím právní moci

 1. K 24/12 povolení skácení břízy, obvod kmene 141 cm v ul. Ke Kamenci náhradní výsadba-2 ks stromů ambroň západní v téže ulici a následná dvouletá péče.
 2. K 23/12 povolení ke skácení 3 ks břízy (100-135 cm), 1 ks hloh (95 cm) a 1 ks javoru (125) ve vnitrobloku ulic Sladkovského-Sukova-Pernerova náhradní výsadba- 1 ks katalpa, 2 ks dřezovec, 3 ks sakury a 1 ks jabloně dle projektu rekonstrukce vnitrobloku a následná dvouletá péče.
 3. K 11/12 Spojilský odpad v ulici na Haldě-stromy rostoucí na hraně Spojilského odpadu na soukromých pozemcích, kde byly postaveny rodinné domky. Funkční a estetické hledisko těchto stromů by mělo svůj význam ve volné krajině ale u rodinných domků mohou být hrozbou. Vzhledem k tomu, že se jedná většinou o topoly, kde hrozí nepředvidatelný pád větví na pozemky poblíž domků, bylo odsouhlaseno skácení 5 ks topolů (110-251 cm) a 2 ks bříz s áhradní výsadbou. 15 ks listnatých stromů domácího původu v téže lokalitě a následná dvouletá péče.
 4. K 8/2012 povolení ke skácení 1 ks lípa (140 cm) v Sakařově ul. náhradní výsadba – 5 ks sloupovitých hlohů v téže ulici na stejném pozemku a následná dvouletá péče.
 5. K 6/2012 povolení ke skácení- 6 ks borovice černá vedle rychlodráhy mezi ul. Štrosova a Bulharská (ve svahu) náhradní opatření-souhlas s vykácením celého území s tím, že bude realizován náhradní výsadba dle projektu v hodnotě cca 260 000,- Kč – mimo jiné 9 ks javorů a 4 ks habrů a 1 627 ks keřů a následná dvouletá péče.
 6. K 5/2012 Ekocentrum Paleta, Štolbova ul.-1 ks javor mléč-dvojkmen, hrozí rozlomení náhradní výsadba -3 ks javorů o velikosti 14/16 do 30.11.2013 a následná dvouletá péče.
 7. K 4/2012 povolení ke skácení 26 stromů po celém městě-z toho 25 ks ze zdravotních podmínek povoleno za náhradní výsadbu – z toho 1 ks smrk ztepilý z důvodu stínění bytů v bytovém domě v ul. Ve Lhotách-proti povolení ke kácení bylo podáno odvolání s tím, aby doložili objektivní měření zastínění.
 8. K 3/2012 povolení ke skácení 2 ks topolů rostoucí v Palackého ul. na pozemku ČD přímo v plotě a ohrožující pádem větví pracovníky, kteří se tam pohybují. Náhradní výsadba- 10 ks kulovitých javorů tamtéž a následná dvouletá péče.
 9. K 2/2012 povolení ke skácení 1 ks topol-dvojkmen (130 a 110 cm) v ul. Hlaváčova náhradní výsadba-3 ks sloupovitý habr tamtéž a následná dvouletá péče.
 10. K 50/11 povolení ke skácení 8 ks balzamových topolů, rostoucích na hraně Spojilského odpadu náhradní výsadba- 20 ks listnatých stromů tamtéž a následná dvouletá péče.
 11. K 49/2011 povolení ke skácení 1 ks topol, 3 ks javor, 1 ks lípa a radikální sesazení koruny vrby, rostoucích na hraně Spojilského odpadu náhradní výsadba- 20 ks listnatých stromů tamtéž a následná tříletá péče.
 12. K 48/2011 povolení ke skácení 7 ks topolů, 2 ks javorů a 3 ks břízy rostoucích na hraně Spojilského odpadu náhradní výsadba- 20 ks listnatých stromů tamtéž a následná tříletá péče.
 13. K 47/2011 povolení ke skácení 3 ks topolů, 3 ks jasanů rostoucích na hraně Spojilského odpadu náhradní výsadba- 15 ks listnatých stromů tamtéž a následná tříletá péče.
 14. K 46/2011 povolení ke skácení 1 ks jírovec průměr 68 cm na parkovišti hotelu Zlatá Štika náhradní výsadba- 5 ks sakur v ul Kotkova a 1 ks lípy-nepovoluje se, doložit tahovou zkoušku. Mezitím byla lípa nezákonně ořezána-podán podnět na UMO I.
 15. K 27/2012 povolení ke skácení 2 ks topol černý (populus nigra), obvod kmenů 528 cm a 543 cm, které rostou na levém břehu vodního toku Chrudimky na pozemcích p.č. 2774/63 a 2774/64 k.ú. Pardubice za zahradou domu Labská 1814 v Pardubicích náhradní výsadba 8 ks javorů (Acer platanoides) velikosti 14/16 na levém břehu vodního toku Chrudimky na pozemku p.č. 504/22 k.ú. Pardubice do 30. listopadu 2013 a následná dvouletá následná péče o vysazené stromy.
 16. K 28/2012 povolení ke skácení 2 ks smrků pichlavých, obvod kmenů 130 a 120 cm, které rostou na oploceném soukromém pozemku p.p.č. 830/8 k.ú. Pardubice v ulici Na Okrouhlíku u domu č.p. 805 v Pardubicích.
 17. K 29/2012 povolení ke skácení 3 ks javorů jasanolistých – obvod kmene 1×240 cm, dvojkmen, obvod kmenů 2×90 cm, trojkmen, obvod kmenů 3×90 cm, které rostou na pozemku p.p.č. 1384/11 k.ú. Pardubice v ulici Winternitzova.
 18. K 30/2012 povolení ke skácení 3 ks javorů jasanolistých (Acer negundo) – obvod kmene 110 a 90 cm, dvojkmen, obvod kmenů 2×85 cm, které rostou na pozemku p.p.č. 1384/12 k.ú. Pardubice v ulici Winternitzova.
 19. K 31/2012 povolení ke skácení 2 ks kulovitých javorů (Acer platanoides Globosum) na Bělobranském náměstí u ochy Jana Nepomuckého.
 20. K ?/2012 žádost o skácení 15 ks vzrostlých stromů (javory, břízy, lípy, smrk , obvod kmenů cca 86 – 210 cm, které rostou na oploceném pozemku p.p.č. 5419 k.ú. Pardubice, který je v pronájmu společnosti SKP – CENTRUM, o.p.s.- žádost byla zamítnuta a povolení nebylo nevydáno
 21. K ?/2012 Tyršovy sady – odvolání proti rozhodnutí o povolení kácení dřevin podané o.s. bylo vyhověno a rozhodnutím Krajského úřadu bylo povolení ke kácení stromů zrušeno a vráceno MmP

Správní řízení v běhu – rozhodnutí nenabylo právní moci

 1. 1 ks topol – obvod kmene 98 cm, který roste na pozemku p.p.č. 1731/2 k.ú. Pardubice na sídlišti nábř. Závodu míru
 2. 1 ks dřezovec – obvod kmene 111 cm a 1 ks akát – obvod kmene 135 cm, které rostou na pozemcích p.p.č. 583 a 581/1 k.ú. Pardubice v ulici Na Vrtálně
 3. 2 ks smrk – obvod kmenů 81 a 101 cm, které rostou na pozemku p.p.č. 689/7 k.ú. Pardubice za domem Bulharská č.p. 1391
 4. 2 ks jasanu, obvod kmenů 195+180 a 190 cm, které rostou na pozemku p.p.č. 581/1 k.ú. Pardubice v ulici Na Vrtálně v Pardubicích
 5. 2 ks jasanu, obvod kmenů 185 a 91 cm 1 ks olše, obvod kmene 89 cm, které rostou na pozemku p.p.č. 648/4 k.ú. Pardubice v ulici Sakařova
 6. 2 ks jasanu, obvod kmenů 185 a 91 cm, 1 ks olše, obvod kmene 89 cm, které rostou na pozemku p.p.č. 648/4 k.ú. Pardubice v ulici Sakařova
 7. 2 ks olší, obvod kmenů cca 141 a 151 cm, které rostou na levém břehu Haldy na oploceném pozemku p.p.č. 2779/2 k.ú. Pardubice v ulici Husova v Pardubicích
 8. 1 ks břízy, průměr kmene 45 cm, která roste na pozemku p.p.č. 723/25 k.ú. Pardubice v ulici Ke Kamenci před domem č.p. 1203 v Pardubicích
 9. 1 ks smrk stříbrný, obvod kmene 125 cm, 1 ks douglaska, obvod kmene 130 cm, které rostou na oploceném soukromém pozemku p.p.č. 879/1 k.ú. Pardubice v ulici JUDr. Krpaty č.p. 1639 v Pardubicích.
 10. Řízení o kácení stromů v rámci investiční akce „Obchodní centrum Pardubice Přednádraží II" 4 ks topolů, obvod kmenů 102 –342 cm, 2 ks vrby –1 vícekmen, 2. obvod kmene 85 cm, 1 ks akátu, obvod kmene 107 cm1 ks jasan, obvod kmene 510 cm, které rostou za OC Albert mezi čerpací stanicí pohonných hmot a VKP Podkova v Pardubicích a dále 690 m2 náletu
 11. Řízení o povolení ke kácení v rámci stavby „Transformace multimodálního prostoru nádraží ČD Pardubice". Proti rozhodnutí povolení ke kácení jsme podali odvolání, řízení bylo přerušeno