Krajský úřad zrušil povolení ke kácení

Krajský úřad zrušil povolení ke kácení

Krajský úřad zrušil povolení ke kácení v Tyršových sadech, které vydal v dubnu magistrát. Jako zásadní problém uvádí vysoký stav hladiny spodní vody, přesněji řečeno, že tento fakt nebyl dostatečně vyhodnocen. Krajský úřad tak dal za pravdu odborníkům z řad veřejnosti, kteří na tento problém upozorňovali od začátku.

Stavbou jezu na Labi počátkem 70. let se hladina spodní vody v parku zvedla asi o 1 metr. Poslední obnova parku se uskutečnila přibližně ve stejné době. Změna hladiny znamenala významnou změnu prostředí pro porosty, řada druhů původně velmi bohaté sbírky již vymizela.

Dnešní struktura porostů je oproti koncepci použité v projektu odlišná. Jednak podstatně větším zastoupením keřů (z nichž však byla velká část v březnu vykácená), ale také druhovou skladbou. V současné době roste v parku velký počet vlhkomilných stromů (topoly, vrby, břízy), které mají velkou transpirační schopnost (výdej vody listy). Povoleným kácením dojde jednorázově k velkému snížení transpirační plochy zeleně. To by se mohlo projevit na další změně vodních poměrů v parku.

Projekt navrhuje výsadbu stromů o výšce 3,5 až 6 m. Při výsadbě bude zřejmě dosahováno hladiny spodní vody, což může mít vliv na ujímavost a růst stromů. Řada druhů má hluboký kořenový systém. Vzhledem k vysoké hladině spodní vody mohou být kořeny omezeny na malý prostor pod povrchem. U druhů s tzv. kůlovou soustavou (např. duby) hrozí za nepříznivých povětrnostních podmínek nestabilita.

Drenážní systém by měl udržovat hladinu podzemí vody přibližně na stávající úrovni, jeho činností nedojde k výraznému snížení hladiny, které by mělo význam pro porosty stávající i nově vysazené. Význam drenáže je především v rychlejším odvedení srážkových vod.

Bez dostatečného vyhodnocení těchto souvislostí nelze použít zpracovaný projekt jako závažný důvod pro povolení kácení. Za závažné důvody lze v tuto chvíli považovat pouze důvody dané stavem jednotlivých dřevin.

Odvolací orgán konstatuje, že rozhodnutím magistrátu bylo povoleno kácení řady stromů a keřových skupin bez závažného důvodu. Jde o ty dřeviny, jejichž kácení je odůvodněné nově zvolenou kompozicí či koncepcí parku. Rozhodnutí magistrátu se ruší a věc je vrácena k novému projednání.

V dalším řízení bude nutné nejprve dostatečně vyhodnotit vliv stávajícího vodního režimu jak na stávající porosty (které jsou již do určité míry na nevhodné podmínky adaptovány), tak na porosty navrhované (volba vhodných druhů). Posouzena by měla být rovněž míra kácení stávajících dřevin – jak stromů, tak i keřů.

Po provedení posouzení bude možné nově rozhodnout. Povolit kácení bude možné pouze u těch dřevin, kde pro to bude existovat závažný důvod.

Kácení je povoleno u javorů na Sukově třídě, rovněž je možné kácet stromy v parku z důvodů bezpečnostních.